کنه مرکباتو

1- کنه قرمز مرکبات   Panonychus citri  :

*مشخصات  زیست شناسی:

کنه مرکبات

1- کنه قرمز مرکبات   Panonychus citri  :

*مشخصات و زیست شناسی:

کنه ماده تخم مرغی شکل و محدب برنگ قرمز تیره یا مخملی به طول 32/0- 37/0 میلیمتر بوده و کنه های نر کوچکتر از حشرات ماده و در انتهای بدن کشیده تر می باشند. هر ماده حدود 20 تا 50 عدد تخم طی مدت 2 تا 3 روز در هر دو سطح برگ می گذارد. 

 تخم ها کروی و دارای 12-10 رشته بسیار نازک شعاعی که تخم را به برگ متصل می کند و برنگ قرمز روشن هستند. تخم ها با توجه به شرایط آب و هوائی در مدت 8 تا 30 روز تفریخ می شوند. این کنه در شرایط مناسب در طی سال 15-12 نسل می تواند داشته باشد. زمستان گذرانی آن عمدتاً بصورت تخم روی سر شاخه ها بوده ولی در زمستان های ملایم بصورت پوره و جانور کامل دیده می شود.

کنه مرکبات

1- کنه قرمز مرکبات   Panonychus citri  :

*مشخصات و زیست شناسی:

کنه ماده تخم مرغی شکل و محدب برنگ قرمز تیره یا مخملی به طول 32/0- 37/0 میلیمتر بوده و کنه های نر کوچکتر از حشرات ماده و در انتهای بدن کشیده تر می باشند. هر ماده حدود 20 تا 50 عدد تخم طی مدت 2 تا 3 روز در هر دو سطح برگ می گذارد. 

 تخم ها کروی و دارای 12-10 رشته بسیار نازک شعاعی که تخم را به برگ متصل می کند و برنگ قرمز روشن هستند. تخم ها با توجه به شرایط آب و هوائی در مدت 8 تا 30 روز تفریخ می شوند. این کنه در شرایط مناسب در طی سال 15-12 نسل می تواند داشته باشد. زمستان گذرانی آن عمدتاً بصورت تخم روی سر شاخه ها بوده ولی در زمستان های ملایم بصورت پوره و جانور کامل دیده می شود.

 

*خسارت:

خسارت کنه قرمز مرکبات از طریق مکیدن شیره ی برگها و میوه ها می باشد. با تغذیه کنه، لکه های کم رنگ روی سطح بالائی رگ ظاهر می شود. در آلودگی های بالا لکه های بزرگتر خشک شده و ممکن است موجب قاشقی شدن، ریزش برگها و خشک شدن سرشاخه های جوان گردد. روی میوه های بالغ و تغذیه ی آنها میوه ها به رنگ نقره ای دیده می شوند. فعالیت این کنه ها در بهار و پائیز بیشتر از زمستان و تابستان است. میزان خسارت کنه قرمز روی مرکبات ستگی به سلامت درخت، مدیریت آبیاری و وضعیت آ و هوائی دارد. رای مثال یک جمعیت نسبتاً کم از کنه ها باعث خسارت جدی روی درختهای ضعیف می شود.

2- کنه زنگار مرکبات یا کنه نقره ای   Phyllocoptruta oleivora :

* مشخصات و زیست شناسی:

کنه بالغ حدود 12/0 میلیمتر طول دارد و دارای بدن کشیده و برنگ زرد روشن می باشد. گاهی در مرحله بلوغ رنگ زرد متمایل به قهوه ای بخود می گیرد. همچنین در سطح زیرین بدن مجهز به پنج ردیف موهای حسی می باشد که بر روی پایه های مخروطی قرار گرفته است. پاها در این گونه کوتاه و مجهز به ناخنهای شبیه پر مرغ می باشد. در انتهای بدن مجهز به دو جفت بادکش می باشد که با آن به سطح تکیه گاه می چسبد ، این کنه در زمستان به شکل حشره کامل روی شاخه و برگ درختان دیده می شود ولی فعالیت آن کند است. هر کنه ماده حدود 20 تا 30 عدد تنخم می گذارد. تخم ها با توجه به شرایط محیط در طول مدت 10-2 روز تفریخ می شوند. این حشره هر 8 تا 10 روز می تواند یک نسل ایجاد کند.

 

 

 * خسارت:

این کنه با پاره کردن بافت برگ و میوه و مکیدن شیره گیاهی باعث ضعف شدید درخت نیز می گردد این آفت در شمال ایران به نام مخملک معروف است زیرا روی درخت های نارنج و پرتقال باعث مخملی شدن میوه ها ( حالت زنگار) می شود. ولی خسارت آفت روی میوه های لیمو به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای می باشد و روی این اصل به آن کنه نقره ای گفته می شود. این کنه از سطح خارجی میوه های با قطر بزرگتر از 2/1 سانتیمتر تغذیه می کند. تغذیه باعث ضخیم شدن پوست میوه های سالم می شود. بیشترخسارت کنه زنگار در اواخر بهارو تابستان اتفاق می افتد. در طول تابستان به علت گرمای هوا فعالیت کنه کم می شود.

3- کنه مرکبات جنوب یا کنه شرقی مرکبات   Eutetranychus orientalis :

* مشخصات و زیست شناسی:

کنه کامل شکل بیضی پهن به طول 45/0 میلیمتر می باشد. شکم آن قهوه ای تیره و سرسینه زرد مایل به قرمز می باشد. در سطح پشتی بدن دارای لکه های تیره است که گاهی بشکل(H) دیده می شود. تخم ها کروی و رنگ آن قرمز روشن است. زمستان گذرانی به صورت تخم است و بطور متوسط 6 نسل در سال دارد. نسل اول در اواخر خرداد و نسل آخر نیمه آبان ظاهر می گردد.

* خسارت:

درخت های جوان و نهالهای مرکبات بیشتر مورد حمله این کنه قرار می گیرند. در درخت های بارور علاوه بر ریزش برگها، میوه ها نیز به شدت می ریزند. برگهای آفت زده بخصوص در سطح زیرین خاکستری متمایل به سفید رنگ به نظر می رسند و لکه های خشکیده روی آنها دیده می شوند. این آفت به ترتیب روی لیمو شیرین،

کنه ماده تخم مرغی شکل و محدب برنگ قرمز تیره یا مخملی به طول 32/0- 37/0 میلیمتر بوده و کنه های نر کوچکتر از حشرات ماده و در انتهای بدن کشیده تر می باشند. هر ماده حدود 20 تا 50 عدد تخم طی مدت 2 تا 3 روز در هر دو سطح برگ می گذارد. 

 تخم ها کروی و دارای 12-10 رشته بسیار نازک شعاعی که تخم را به برگ متصل می کند و برنگ قرمز روشن هستند. تخم ها با توجه به شرایط آب و هوائی در مدت 8 تا 30 روز تفریخ می شوند. این کنه در شرایط مناسب در طی سال 15-12 نسل می تواند داشته باشد. زمستان گذرانی آن عمدتاً بصورت تخم روی سر شاخه ها بوده ولی در زمستان های ملایم بصورت پوره و جانور کامل دیده می شود.

 

*خسارت:

خسارت کنه قرمز مرکبات از طریق مکیدن شیره ی برگها و میوه ها می باشد. با تغذیه کنه، لکه های کم رنگ روی سطح بالائی رگ ظاهر می شود. در آلودگی های بالا لکه های بزرگتر خشک شده و ممکن است موجب قاشقی شدن، ریزش برگها و خشک شدن سرشاخه های جوان گردد. روی میوه های بالغ و تغذیه ی آنها میوه ها به رنگ نقره ای دیده می شوند. فعالیت این کنه ها در بهار و پائیز بیشتر از زمستان و تابستان است. میزان خسارت کنه قرمز روی مرکبات ستگی به سلامت درخت، مدیریت آبیاری و وضعیت آ و هوائی دارد. رای مثال یک جمعیت نسبتاً کم از کنه ها باعث خسارت جدی روی درختهای ضعیف می شود.

2- کنه زنگار مرکبات یا کنه نقره ای   Phyllocoptruta oleivora :

* مشخصات و زیست شناسی:

کنه بالغ حدود 12/0 میلیمتر طول دارد و دارای بدن کشیده و برنگ زرد روشن می باشد. گاهی در مرحله بلوغ رنگ زرد متمایل به قهوه ای بخود می گیرد. همچنین در سطح زیرین بدن مجهز به پنج ردیف موهای حسی می باشد که بر روی پایه های مخروطی قرار گرفته است. پاها در این گونه کوتاه و مجهز به ناخنهای شبیه پر مرغ می باشد. در انتهای بدن مجهز به دو جفت بادکش می باشد که با آن به سطح تکیه گاه می چسبد ، این کنه در زمستان به شکل حشره کامل روی شاخه و برگ درختان دیده می شود ولی فعالیت آن کند است. هر کنه ماده حدود 20 تا 30 عدد تنخم می گذارد. تخم ها با توجه به شرایط محیط در طول مدت 10-2 روز تفریخ می شوند. این حشره هر 8 تا 10 روز می تواند یک نسل ایجاد کند.

 

 

 * خسارت:

این کنه با پاره کردن بافت برگ و میوه و مکیدن شیره گیاهی باعث ضعف شدید درخت نیز می گردد این آفت در شمال ایران به نام مخملک معروف است زیرا روی درخت های نارنج و پرتقال باعث مخملی شدن میوه ها ( حالت زنگار) می شود. ولی خسارت آفت روی میوه های لیمو به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای می باشد و روی این اصل به آن کنه نقره ای گفته می شود. این کنه از سطح خارجی میوه های با قطر بزرگتر از 2/1 سانتیمتر تغذیه می کند. تغذیه باعث ضخیم شدن پوست میوه های سالم می شود. بیشترخسارت کنه زنگار در اواخر بهارو تابستان اتفاق می افتد. در طول تابستان به علت گرمای هوا فعالیت کنه کم می شود.

3- کنه مرکبات جنوب یا کنه شرقی مرکبات   Eutetranychus orientalis :

* مشخصات و زیست شناسی:

کنه کامل شکل بیضی پهن به طول 45/0 میلیمتر می باشد. شکم آن قهوه ای تیره و سرسینه زرد مایل به قرمز می باشد. در سطح پشتی بدن دارای لکه های تیره است که گاهی بشکل(H) دیده می شود. تخم ها کروی و رنگ آن قرمز روشن است. زمستان گذرانی به صورت تخم است و بطور متوسط 6 نسل در سال دارد. نسل اول در اواخر خرداد و نسل آخر نیمه آبان ظاهر می گردد.

* خسارت:

درخت های جوان و نهالهای مرکبات بیشتر مورد حمله این کنه قرار می گیرند. در درخت های بارور علاوه بر ریزش برگها، میوه ها نیز به شدت می ریزند. برگهای آفت زده بخصوص در سطح زیرین خاکستری متمایل به سفید رنگ به نظر می رسند و لکه های خشکیده روی آنها دیده می شون


 شپشک آرد آلود جنوب   Nipaecoccus viridishom

در نواحی گرم و خشک خسارت بالایی ایجاد می کند ، دارای بدنی با رنگ قرمز تیره و به صورت بیضوی شکل ، زنده زا و در حدود 250 پوره تولید می کند ، هر نسل 50 روز زندگی می کند و این حشره چند نسلی بوده و در آب و هوای معتدله بی وقفه تولید مثل می کند.بر روی درخت لیمو ترش خسارت بسیار زیاد و جبران ناپذیری وارد می نماید.

دارای بیش از چهار نسل در سال 

 روش مبارزه :

رها سازی کفشدوزک از گونه Cryptoleamus coccinellidae

سپر دار زرد شرقی مر کبات Aonidiella orientalis 

در مناطق گرمسیر بوده ، و علاوه بر مرکبات به گیاهان علفی و درختچه های مثمر و غیر مثمر نیز حمله می کند.لیمو شیرین حساسترین و لیمو ترش نیمه حساس و ترنج ، نارنگی ، پرتقال و نارنج مقاوم می باشند. بیشتر روی برگ و میوه دیده شده و در دمای مناسب بسیار خسارت زا و در دمای زیر صفر فاقد فعالیت می باشد. دمای مناسب معمولاً وابسته به منطقه از اوایل فروردین تا اواخر فروردین می باشد.

نسل اول و دوم روی برگ ، و نسل سوم ، چهارم و پنجم روی میوه ها

زمستان گذرانی بهصورت ماده های کامل بر روی گل و میوه

روش مبارزه :

1 – مراحل اول پورگی زنبور پارازیتوئید Encarsia aurantii

2 – کفشدوزک شکار چی

معمولاً این آفت توسط دشمنان طبیعی به خوبی مهار می شود و نیازی به سموم شیمیایی نمی باشد ، هر چند وجود دشمنان طبیعی در منطقه مستلزم فراهم آوردن منطقه ای عاری از سموم شیمیایی و دارای ظرفیت های بالا جهت زندگی این حشرات مفید و تولید مثل آنان می باشد.

سایر شپشک های زیان آور :

  1. سپر دار قهوه ای مرکبات Chrysomphalus dictyospermi
  2. سپر دار قرمز مرکبات Aonidiella aurantii
  3. سپر دار واوی مرکبات Coccus Lepidoaphes beckii
  4. شپشک نرم تن قهوه ای Hesperidum
  5. سپر دار زرد مرکبات Aonidiella citrine
  6. شپشک مومی Ceroplastes sinensis

شپشک استرلیایی 

 نام علمی : Icerya purchasi       

خسارت :

حشره ای پلی فاز است که علاوه بر مرکبات به درختان زینتی مثل اقاقیا و طاووسی حمله می کند قدرت زاد و ولد سریع دارد. پوره سن اول به سرعت منتشر شده و خسارت آن به علت تغذیه شدید پوره ها و حشرات کامل از شیره گیاهی میباشد که با ترشح فراوان عسلک همراه است .

 شناسایی :

ماده بالغ 4 تا 5 میلیمتر زرد یا نارنجی یا قهوه ای یا قرمز که معمولا تمام یا قسمتی از بدن از مواد مومی زرد رنگ پوشیده شده است .دارای کیسه تخمی برابر با 5/1 تا 2 برابر طول بدن در انتهای بدن است . در این کیسه 500 تا 2000 تخم وجود دارد و در این گونه افراد نر بندرت دیده می شود.

 زمستان گذرانی :

ماده کامل و پوره (سن دو و سه )

پوره ها اطراف رگبرگ اصلی وزیر برگ و حشرات بالغ روی شاخه ها بیشتر دیده می شوند .*

نسل :

در منطقه جهرم 3 تا 4 نسل دارد.

 مبارزه :

.لارو کفشدوزک استرالیایی از تمام حالات این شپشک تغذیه میکند: novius cardinalis

سپردار قهوه ای مرکبات

Chrysomphalus dictyospermi

این حشره از مهمترین آفات مرکبات در ایران است و علاوه بر انواع مرکبات به عده زیادی از گیاهان همیشه سبز از جمله چای ، شمشاد ، نخل ، برگ نو و حتی توت هم خسارت وارد می کنند.با توجه به سابقه درختان شمشاد در شمال ایران ، به نظر می رسد که این آفت از قرن ها پیش در ایران وجود  داشته است. این آفت همراه با میوه و نهال های مرکبات به سایر نقاط کشور از جمله به تهران نیز راه یافته است . ولی فقط در گل خانه ها توانسته است مستقر گردد و در  محیط آزاد ظاهراً به دلیل خشکی هوا و کمبود رطوبت نسبی نمی تواند بطور مدام فعال باشد.در سواحل دریای خزر این حشره در اکثر مناطق حتی گرگان دیده می شود.

مشخصات و بیولوژی :

سپر حشره ماده کامل ، بقطر 2 میلی متر ، مدور و در وسط کمی برجسته است ، رنگ سپر قهوه ای و در حاشیه خاکستری به نظر می رسد.جلد لاروی مرکزی و به رنگ قهوه ای روشن است.سپر پوره ها تیره تیره به نظر می رسند.سپر حشرات کوچک ، بیضی شکل و جلد لاروی کناریست ، حشره ماده کامل زرد رنگ و گلابی شکل است . L1 و L2 کاملاً مشخص و در قسمت خارج دارای یک دندانه کوچک می باشند.بین L1 ها و نیز بین L2L1 دو شانه نسبتاً بلند و با دندانه های مشخص دیده می شود.پارافیز ها به تعداد پنج جفت کیتینی و کشیده می باشند.روی L2 و L4 زائده های برگی شکل و دندانه دار به تعداد دو جفت در هر طرف دیده می شود.غده شاخکی در انتها دارای یک فرورفتگی است و یک موی حسی نسبتاً بلند در کنار آن دیده می شود.معمولاً این حشره از نظر مشابهت ممکن است با سپردار زرد یا قرمز اشتباه شود.ولی فرم گلابی شکل بدن حشره ماده در مقایسه با فرم قلوه ای شکل گونه های فوق الذکر تشخیص را آسان می سازد.سپردار قهوه ای مرکبات زمستان را به صورت پوره های سن 1 و 2 به سر میبرد.حشرات ماده  در بهار به فعالیت خود ادامه داده  و در اردیبهشت ماه شروع به تخم ریزی می کنند.گفته می شود این آفت هم به صورت پارتنوژنز و هم به صورت دو جنسی تولید مثل میکند.هر حشره ماده ممکن است تا 200 تخم بگذارد.تخم ها نارنجی رنگ ، کشیده و بطور مجتمع در زیر سپر حشره ماده دیده می شود.دوره انکوباسیون نسبتاً کوتاه و بندرت از یک یا دو روز تجاوز میکند.پوره ها زرد  روشن ، پولک مانند و بیضی کشیده هستند که دارای شاخک وسه جفت پا می باشند.به علاوه سطح بدن آنها از موهای پراکنده پوشیده شده است.این حشرات پس از خروج از تخم در جستجوی محل مناسب برای تغذیه در سطح میوه و برگ حرکت میکنند و در اولین فرصت خرطوم خود را در نسج برگ فرو کرده و برای همیشه ثابت می مانند.پورها در این مرحله به سادگی به وسیله جریان هوا و یا به وسیله چسبیدن به بدن پرندگان و احیاناً حشرات گرده افشان بر روی درختان دیگر انتقال پیدا می کنند و گاهی به مسافت های خیلی دور برده می شوند.بدیهی است که میوه های آلوده ، پیوندک و نهال های پیوندی نیز در انتشار این آفت اثر قابل توجهی دارند.سپردار قهوهای مرکبات بیشتر بر روی برگ و میوه تمرکز دارد ولی روی سرشاخه ها و تنه به ندرت دیده می شود.در شرایط شمال ایران دوره زندگی یک نسل از این آفت 65 تا 70 روز است و قادر است 3 تا 4 نسل ایجاد کند.عمده خسارت این آفت مربوط به نسل های دوم و سوم می باشد.سپردار قهوه ای مرکبات نسبت به کمبود رطوبت و سرما به شدت حساس است و به همین لحاظ به ندرت در خارج از مناطق نیمه  گرمسیری مرطوب می تواند بطور طبیعی زندگی کند.

دشمنان طبیعی :

کفشدوزک نقاب دار دولکه ای Chilocorus bipustulatus از پرداتور های مفید و موثر در کاهش جمعیت این آفت می باشند.حشرات کامل این کفشدوزک به فراوانی از حالات مختلف سپردار قهوه ای و سایر سپردار ها تغذیه می کنند.

در بین حشرات انگل ، زنبور های خانواده Eulophidae از اهمیت قابل توجه ای برخوردارند.Aphythis chrysomphali  ، به خصوص زیر گونه mazandranica  درکنترل جمعیت این آفت بسیار موثراند.بغیر از گونه مذکور A.maculicornis  ، Prospaltella  ، Aspidiotiphagus citrina  در تقلیل جمعیت این آفت دارای اهمیت قابل توجه ای میباشند.

بعلاوه Fusuriume juruanum  از میکروارگانیسم هایی است که این حشزه را پارازیته می کند.گونه دیگری که در غرب هندوستان و ایالات متحده آمریکا و بعضی دیگر از مناطق دنیا انتشار دارد Selenaspidus aticulatus می باشد که به سپردار قهوه ای بسیار شباهت دارد.در این گونه سر سینه از شکم به نحوه بارزی جداست.گفته می شود که منشاء آن از آفریقا بوده است .این گونه در ایران وجود ندارد.

کنترل شيميايي:

مبارزه شيميايي بايد زماني باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌هاي از زير سپر خارج شده باشند.

1) آزينفوس متيل(گوزاتيون) EC20% به نسبت 2 در هزار

2) اتيون EC47% به نسبت 1/5 درهزار

3) اتريمفوس(اکامت) EC50% به نسبت 1در هزار

4) کلرپيريفوس(دورسبان) EC40.8%به نسبت 1/5- 1 درهزار

5) روغن امولسيون شونده O 80% به نسبت 0.5 درصد

مبارزه زمستانه: اين مبارزه اغلب در مورد گونه‌هايي عمل مي‌شود که حشره به صورت پوره و يا حشره کامل مي‌باشد. اين روش در مورد شپشکهاي زير خانواده Lecaninae که داراي بدن بدون محافظ مي‌باشند خيلي مؤثر است (مانند شپشک سياه زيتون). سم‌پاشي زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن‌پاشي سموم روغني (Volk) پس از سپري شدن اوج سرماي زمستان و قبل از بيداري درختان انجام مي‌شود (روغن‌هاي زمستانه داراي هيدروکربن اشباع کمتري هستند).

 

 

 

مبارزه شیمیایی با شپشک های مرکبات:

فرمول سم حاوی:

 مالاتیون امولسیون 60% یا اتیون امولسیون 47% 200 سی سی

دیتان یا زینب 200 سی سی

تریون یا تترادیفون 200 سی سی

روغن ولک یا سیترول 1 لیتر

2 نوبت سمپاشی در طول سال :

1- اوایل تابستان ( بعد از گلدهی و شروع رشد میوه)

2- اواخر تابستان (اواخر شهریور ماه)

کنه زرد شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis

کنه قرمز مرکباتPanonychus citri

هر دو گونه از خانواده Tetranychidae می باشند. کنه زرد شرقی مرکبات اغلب در مناطق

جنوبی کشور و کنه قرمز بیشتر در شمال دیده می شود.

کنترل شیمیایی:

1. تترادیفون(تدیون) EC7.52%و 2در هزار

2. کلوفنترین(آپولو) SC50% و 5/.- 25/. در هزار

3. بروموپروپیلات EC25% و 1 در هزار

4. سیترازون EC20% و 1در هزار

5. هگزی تیازوکس EC10% و 75/.- 5/. در هزار(نیسورون)

6. فن پیروکسی میت SC5% و 5/. در هزار(ارتوس)

 

کنه زنگ(نقره ای) مرکبات

Phyllocoptruta oleivora

Acari: Eriophyidae

این آفت در باغات مرکبات شمال ایران(با نام مخملک) شایع است. معمولاً پوست میوه های آفت زده ضخیم است. میوه ها کوچکتر و ترش است. برگها و میوه های درختان لیمو در اثر حمله کنه، خاکستری مایل به نقره ای میشود و اطلاق نام کنه نقره ای بدین لحاظ است. کنه زنگار زمستان را به صورت کنه کامل می گذراند.

کنترل شیمیایی:

1. نئورون EC25% و 1.5 در هزار

2. پیریداین WP25% و 0.4- 0.5 در هزار

3. آبامکتین EC1.8% و 0.2 در هزار

4. نیسورون Ec10% و 2.5 درهزار

پروانه برگخوار مرکبات

Papilio demoleus

Lep: Papilionidae

زمستان را به صورت شفیره روی درختان مرکبات یا گیاهان مجاور آن به سر می برد. دربهارتبدیل به حشره کامل می گردد که پس از جفت گیری که معمولاًدرحالت پرواز انجام می گیرد تخمهای خود را به طورانفرادی یا جفت جفت در سطح برگها قرار می دهد. لاروها پس از خروج تخم شروع به تغذیه از برگ می کنند. دارای5 سن لاروی است و پس از آن روی شاخه ها تبدیل به شفیره(بدون پیله) می شود. درجهرم 4 تا 5 نسل در سال دارد.مبارزه شیمیایی ضرورت ندارد.زنبوری از خانواده pteromalidae با نام pteromalus puparum شفیره های این آفت را پارازیته می کنند.

کنترل: معمولاً نیاز به مبارزه ندارد. در مورد نهالها جمع آوری لاروها موثر است. در صورت لزوم از سموم گوارشی استفاده شود.

پروانه مینوز مرکبات Citrus leaf-miner

Phyllocnistis citrella

Lep: Gracillariidae

این حشره در مناطق گرمسیردر تمام فصول سال فعال است. هر کجا که سرمای زمستانه وجود داشته باشد زمستان را به صورت حشرات کامل در زیر برگهای خشک وپناهگاههای دیگر به سر می برد. حشرات کامل معمولاً تخم های خود را در سطح زیرین برگ و در داخل پارانشیم قرار می دهند. دوره جنینی تخم 2 تا 13روز به طول می انجامد . لاروها پس از خروج زیر کوتیکول برگ دالان های کج ومعکوج ایجاد می کنند.دوره لاروی بین 4.5 تا 23روز و شفیرگی 5 تا24 روز به طول می انجامد.طول دوره رشدی حشره متناسب با درجه حرارت واز2تا 8 هفته متغیرمی باشد و می تواند سالیانه 8 تا 11 نسل در سال داشه باشد. پروانه های مینوز بیشترین خسارت را در نهالستان های مرکبات ایجاد می کنند. روی درختان مسن وپارور اهمیت چندانی ندارد. گاهی برگهای جوان را مانند شته لوله می کنند ویا در بعضی از قسمتها خشکیدگی ایجاد می نمایند.

کنترل شیمیایی: مصرف سموم زیر برای نهالستانها پیشنهاد می شود.

نام عمومی سم

دیفلوبنزورون

ایمیداکلوپراید

فرمولاسیون

دیمیلین

کونفیدور

نام تجاری

wp25%

SC35%

مقدار مصرف

5/. درهزار+ 3/. درصد روغن

4/. درهزار + 3/. درصد روغن

عسلک مرکبات

Aleurolobus marlati

 (Hom: Aleyrodidae)

نام فوق تعیین نامی است که توسط مؤسسه بررسی و تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران از نمونه‌های ارسالی از جهرم صورت گرفته است. دراکثر نشریات و کتب از گونه Aleurocanthus woglumi به عنوان مگس سیاه مرکبات نام برده می‌شود.

 

 

 

زیست‌شناسی :

مگس‌های سفید اصولاً از نظر طرز زندگی و دگردیسی وضع به خصوصی دارند. پوره سن اول متحرک و فعال است و Crawler نام دارد. سنین بعدی (سن دوم و سن سوم) ثابت هستند و چهارمین سن این حشرات شفیره Pupa نامیده می‌شود که حشره کامل با ایجاد شکافی به شکل T از آن خارج می‌گردد. تخم‌گذاری این حشره حالت مخصوص خود را دارد و غالباً تخم‌ها روی خطوط فنری یا در دوایر متحدالمرکز گذاشته می‌شوند. ظاهراً حشره ماده در موقع تخمریزی در پشت برگ به شکل فنر ساعت حرکت می‌کند. تخم‌ها بیضوی و دارای یک ساقه خیلی کوتاه (Pedicel) می‌باشند. این حشره چند نسلی و در سال ممکن است 3 تا 6 نسل در سال داشته باشد.

کنترل:

1. رعایت فاصله کشت، هرس شاخه های متراکم

آمیتراز(مایتاک) 2 درهزارEC20% 2.

شپشک آرد آلود مرکبات: Planococcus Citri

شپشک آرد آلود دنبال دار (دم دراز) Pseudococcus longispinus

توضیحات :

شپشک آردآلود مرکبات بدن نرم، بیضی شکل و حشراتی صورتی هستند که در هنگام بلوغ تقریباً اینچ طول دارند. بد ن پس از مرحله اول رشد از ماده مومی سفیدی پوشیده شده و زوایدی کوتاه از اطراف آن بیرون آمده. حشرات باغ کوچک و دارای دو بال کاذب هستند. پوره یا حشره نارس کاملاً شبیه به حشرات بالغ ماده است فقط مقداری کوچکترند.

چرخه زندگی :

شپشک آرد آلود مرکبات یا شپشک دنباله کوتاه (دم کوتاه) معمولترین گونه‌ای است که روی گیاهان زینتی دیده می‌ِد. دامنه میزبانی زیادی د ارند و گیاهان آبدار و با ساقه نرم را مثل کرچک هندی، یاسمن، بگونیا، خرزهره، کلم، گل آویز، و کاکتوس ترجیح می‌دهند بقیه میزبانها شامل مرکبات، شمعدانی، ارکیده، بنت قنسول، پیچک، خون سیاوشان و داودی می‌باشد. حشره بالغ ماده بین 600ـ300 در کیسه کتانی، مومی و فشرده که در قسمت انتهایی و پشتی بدن قرار دارد می‌گذارد. تخمگذاری بین یک تا دو هفته ادامه پیدا می‌کند و بمحض پایان یافتن تخمگذاری، حشره ماده می‌میرد. کیسه تخم را می‌توان در محور اصلی ساقه و در برخی اوقات در قسمتهای مختلف گیاه یافت. پس از 10 روز تخمها باز می‌شوند و پوره‌ها یا خزنده‌ها شروع به یافتن قسمتهای جهت تغذیه می‌کنند. پوره‌های ماده‌ها در سه نسل کامل می‌شوند که ممکن است بسته به دمای محیط بین یک ماه تا بیش از یکسال بطول انجامد. در شرایط غیر طبیعی گلخانه‌ها این چرخه زندگی بین 2ـ1 ماه طول می‌کشد. در مدت کوتاهی پس از شروع تغذیه توسط پوره‌های خزنده بدنشان پوشیده از ماده مومی سفید می‌شود. پوره‌های خزنده در اطراف گیاه حرکت می‌کنند اما عموماً در فعالیتهایشان بسیار تنبل هستند. شپشک آرد آلود مرکبات شرایط مرطوب را ترجیح می‌دهند، اما در شرایطی قابلیت سازگاری با آب و هوای خشک را نیز دارد.

خسارت :

شپشک‌های آرد آلود از شیره گیاه تغذیه می‌کنند که ب اعث بدشکلی، کوتولکی و زردی شاخ و برگ می‌شود. همچون بقیه حشرات تغذیه کننده از شیره گیاهی، شپشک‌های آرد آلود مقدار زیادی عسلک ترشح می‌کنند که باعث توسعه قارچ دوده و مورچه‌ها می‌شود.

کنترل غیر شیمیایی :

کنترل زراعی شامل بیرون راندن حشرات بوسیله آب پاشی و استفاده از ارقامی که حشره آنها را کمتر ترجیح می‌دهد، می‌شود. رعایت کردن اصول بهداشت بوسیله چک کردن گیاهان جدید و هرس گیاهان آ‌لوده، مبارزه بیولوژیک شامل استفاده از شپشک استرالیایی بال توری سبز (شکارچی) و زنبورهای پارازیت، Leptomastix dactvlopii می‌شود.

 

شته سبز مرکبات (Aphis citricola)

مشخصات زیست شناسی : حشره کامل معمولا بطول 1.8 میلی متر به رنگ سبز روشن و همرنگ برگ های جوان مرکبات می باشند. در حشرات ماده بالدار پشت سینه قهوه ای تیره یا سیاه رنگ بوده و شکم نیز سبز رنگ می باشد. این حشره دارای کورنیکول بلند مخروطی و زائده ی دم نسبتا بلند و مودار است. شته سبز دو میزبانه بوده و زمستان را به صورت غیر جنسی روی مرکبات به سر می برد. خسارت شته سبز مرکبات: مهمترین آثار خسارت پیچیدگی برگ در سر شاخه های جوان و برگ های تازه رشد کرده مشاهده می شود بدین ترتیب که برگهای آلوده حالت شاداب و چرب خود را از دست می دهند. شاخه های آلوده نیز اغلب کوتاه و پیچیده می شوند. همچنین به دلیل مکیدن شیره ی گیاهی و ترشح عسلک ، موجب بروز دوده (فوماژین) روی برگ ها ، میوه ها و شاخه ها می شوند. این آفت در تراکم زیاد باعث ریزش گل و میوه های کوچک می شود بدین ترتیب که برگ های آلوده می گردد.

 

شته سیاه مرکبات (Toxoptera aurantii)

شته های بالغ به رنگ تیره تا مایل به سیاه به طول 1تا2 میلیمتر می باشد. پوره ها به رنگ قهوه ای روشن و دارای کورنیکل استوانه ای شکل می باشند که در قاعده پهن تر شده و به رنگ قهوه ای در می آیند. همچنین دم زبانی شکل بدون بریدگی یا با بریدگی کم و دارای 10 تا 20 عدد مو می باشد ، رگ میانی در این بالها بصورت دو شاخه مشاهده می شود. این شته در شمال کشور بصورت بکرزایی زاد و ولد می کند.خسارت شته سیاه مرکبات: تغذیه این شته از شیره نباتی برگهای مرکبات باعث پیچیدگی آنها شده و نیز با تولید عسلک باعث ایجاد دوده روی درخت های مرکبات می شود.

 

شته سبز هلو( Myzus persicae)

مشخصات و زیست شناسی : شته های ماده بدون بال و به رنگ سبز مایل به زرد بوده که در سطح پشتی شکم نوارهای عرضی تیره و روشن وجود دارد. شته ماده بالدار به رنگ سبز زیتونی با سر و قفسه سینه سیاه رنگ می باشند. طول حشره ماده 2.3 میلی متر که در سطح پشتی حلقه های شکم لکه های تیره وجود دارد. کورنیکل ها و دمبرگ دودی است. این شته به وسیله زائده های کاملا برآمده ( توبرکولها ) در کناره های داخلی بن شاخکها از گونه های دیگر متمایز است. شته سبز هلو زمستان را به صورت تخم روی سر شاخه و تنه درختان میزبان بسر می برد. در بهار با باز شدن غنچه های مرکبات تخمها تفریخ شده و شته های جوان از برگها تغذیه می کنند.خسارت شته سبز هلو: این شته از شیره سرشاخه ها و برگهای جوان تغذیه نموده و باعث پیچیدگی آنها می گردد. همچنین به عنوان ناقل بیماری ویروسی تریستزا می باشد.

 

 

شته جالیز (Aphis gossypii)

مشخصات و زیست شناسی : این حشره تخم مرغی شکل ، بطول 1.8 میلیمتر و دارای رنگهای متغییر می باشد. برخی از آنها سبز رنگ و یا سبز مایل به زرد یا خاکستری مایل به سبز می باشند. شاخک ها شش مفصلی که دو مفصل از اول و آخر تیره رنگ و دو مفصل وسطی زرد رنگ می باشند. حشره دارای کرنیکول بلند و استوانه ای بوده و دم با موهای کوتاه و کم پشت است. این حشره در باغهای مرکبات در تمام مدت سال به حالت غیر جنسی روی مرکبات وجود دارد و در طی یک سال ممکن است تا 6 نسل ایجاد کند. خسارت شته جالیز: این شته علاوه بر تغذیه روی سرشاخه های جوان با ترشح عسلک باعث تولید دوده می شود. از این شته در دو سال اخیر به عنوان ناقل بیماری ویروسی تریستزا در شمال ایران نام برده شده است.

شته سیاه یونجه ( Aphis craccivora )

مشخصات و زیست شناسی : شته های ماده بدون بال بوده و 1.5 تا 2.5 میلیمتر طول دارند. شته دارای بدن و پاهای سیاه بوده به استثنای پنجه ها که روشن هستند این حشره دارای کورنیکلهای سیاه به طول 0.3 تا 0.4 میلیمتر می باشند. مدت فعالیت این شته روی مرکبات کوتاه و از اواخر بهار تا اواخر تابستان است.خسارت شته سیاه یونجه: بطور کلی این شته ها در زمان رویش جوانه های مرکبات با تولید مثل زیاد و تشکیل کلنی های انبوه باعث پیچیدگی و پژمرده شدن برگهای جوان می شود. با خشبی شدن برگها جمعیت آن رو به کاهش می گذارد. در روی مرکبات شته های از جمله شته سیاه باقلا ( Aphis fabae ) ، شته قهوه ای مرکبات ( Toxoptera citricidus ) فعالیت می کنند که دارای اهمیت زیادی نمی باشند.

 

مقابله با شته های مرکبات :

دشمنان طبیعی : در باغ های مرکبات دشمنان طبیعی متعددی از پارازیتوئیدها و شکارچی ها روی شته ها فعالیت می کنند. از کفشدوزک ها حشره کامل و لارو کفشدوزک هفت نقطه ای ( Coccinella septempunctata ) و کفشدوزک ( Scymnus ) از شته ها تغذیه می کنند. کفشدوزک ( Scymnus ) از تراکم جمعیت بیشتری نسبت به کفشدوزک هفت نقطه ای در شمال کشور برخوردار است. لارو مگس های خانواده سیرفیده (Syrphidae ) از شته ها و حشرات کامل آنها از گرده و نوش گلها تغذیه می کنند. لارو های پشه ( Aphidolestes aphidimyza ) از شکارچی های فعال و موثر شته های مرکبات محسوب می شوند. لارو های بالتوریهای ( Chrysopa formosa ) و( Micromus sp )هم ازشته ها تغذیه می کنند. گروه های زیادی از زنبور های خانواده ( Chalcididae ) پارازیت داخلی شته های مرکبات می باشند. گونه های زنبور ( Lysiphlebus sp. ) روی شته سیاه مرکبات در شمال کشور فعالیت می کنند.

 مقابله شیمیایی :

 در صورتی که جمعیت شته ها در اوایل فصل زیاد باشد در هنگام شروع رشد جوانه ها می توان سمپاشی را با سموم اختصاصی شته کش انجام داد. در مورد شته هایی که باعث پیچیدگی برگ می شوند سمپاشی باید قبل از پیچیدن برگها صورت گیرد. جمعیت شته ها در اواخر بهار و آغاز تابستان به علت بالا رفتن درجه حرارت خود به خود کم می شود. در شمال ایران مبارزه شیمیایی با شپشک ها در اواخر خرداد یا اوایل تیر جمعیت این شته ها را پایین می آورد.

سپردار بنفش زيتون

این سپردار روی برگ، شاخه، تنه و میوه زندگی می‌کند و در محلی که خرطوم خود را در بافت گیاه فرو می‌نماید، کلروفیل گیاه میزبان از بین رفته و به جای آن لکه گرد و قرمز ارغوانی رنگی به وجود می‌آید. در روی تنه و سرشاخه محل تجمع شپشک‌ها، لکه‌های قهوه‌ای رنگ مشاهده می‌شود که تصور می‌رود یک نوع بیماری فیزیولوژیک باشد.

سپردار بنفش زیتون

Parlatoria oleae

 (Hom.: Diaspididae)

این حشره اگر چه برای اولین بار از روی درختان زیتون جمع‌آوری شده است ولی به عده زیادی از درختان میوه دانه‌دار، هسته‌دار، گیاهان زینتی و جنگلی حمله می‌نماید. این سپردار روی برگ، شاخه، تنه و میوه زندگی می‌کند و در محلی که خرطوم خود را در بافت گیاه فرو می‌نماید، کلروفیل گیاه میزبان از بین رفته و به جای آن لکه گرد و قرمز ارغوانی رنگی به وجود می‌آید. در روی تنه و سرشاخه محل تجمع شپشک‌ها، لکه‌های قهوه‌ای رنگ مشاهده می‌شود که تصور می‌رود یک نوع بیماری فیزیولوژیک باشد. این وضعیت روی میوه‌های مختلف نیز مشاهده می‌شود و اغلب ممکن است با علائم بیماریهای گیاهی خاص اشتباه شود. حمله و تغذیه این شپشک باعث ضعف درختان میوه و آماده شدن آنها برای حمله سوسکهای پوستخوار و سایر آفات درجه دوم می‌شود.

زیست‌شناسی و مشخصا ت :

در نقاط معتدل سرد زمستان را به صورت پوره سن دو و در نواحی گرمتر به صورت حشرات کامل نابالغ در روی شاخه‌ها و تنه درختان به سر می‌برد. حشرات ماده به رنگ بنفش تیره، فاقد بال، پا و شاخک می‌باشند. بدن حشره را پولک خاکستری رنگی پوشانده است و جلد لاروی به رنگ قرمز در کنار سپر قرار دارد. حشرات ماده در اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت ماه شروع به تخم‌ریزی می‌کنند. دوره نشو و نمای جنینی حدود 20 روز می‌باشد. پس از آن پورهایی به رنگ ارغوانی روشن از تخم خارج می‌شوند که دارای شش پا و یک جفت شاخک مودار می‌باشند. سطح بدن نیز از موهای پراکنده پوشیده است. پوره‌ها به آسانی بوسیله باد منتقل می‌شوند. دوره زندگی بسته به شرایط فصل در حود 30 تا 50 روز است و 2 تا 3 نسل در سال دارد.

کنترل:

کفشدوزکهای شکارگر

Col.: Coccinelidae

Chilocorus bipustulatus

Exochomus quadripustulatus

زنبورهای پارازیتوئید

Hymenoptera: Aphelinidae

Fiscus testaceus
Aphytis proclia

Aphytis mytilaspidis
Aphytis chrysomphali var. mazandranica
Aphytis maculicornis

کنترل شیمیایی:

. مبارزه شیمیایی باید زمانی باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌های از زیر سپر خارج شده باشند.

1. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و 2در هزار

2. اتیون EC47% و 1.5 درهزار

3. اتریمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار

4. کلرپیریفوس(دورسبان) EC40.8% و 1.5- 1 درهزار

5. روغن امولسیون شونده O 80% و 0.5 درصد

مبارزه زمستانه: این مبارزه اغلب در مورد گونه‌هایی عمل می‌شود که حشره به صورت پوره و یا حشره کامل می‌باشد. این روش در مورد شپشکهای زیر خانواده Lecaninae که دارای بدن بدون محافظ می‌باشند خیلی مؤثر است (مانند شپشک سیاه زیتون). سم‌پاشی زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن‌پاشی (سموم روغنی Volk) پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان انجام می‌شود (روغن‌های زمستانه دارای هیدروکربن اشباع کمتری هستند.

سپردار شرقي مرکبات Aonidiella orientalis:

این حشره از نظر شکل ظاهری به سپردار قهواه ای مرکبات شباهت بسیار دارد به نحویکه سابقاً در جنسchrysomphalus طبقه بندی شده بود.سپرحشره ماده گرد ، نسبتاً ضخیم و به رنگ سفید تا قهوه ای خیلی روشن دیده می شود.جلد لاروی قهوه ای رنگ است.سپر حشره نر بیضی کشیده و جلد لاروی زرد رنگ و کناریست.این گونه فقط در نواحی مرکبات خیر جنوب ایران از اهواز تا چاه بهار دیده می شود به خصوص در جیرفت تراکم آن قابل توجه است.در کشور های درگیر این آفت از عراق ، عربستان سعودی ، هندوستان ، سیلان ، استرالیا ، کوبا و فلوریدا گزارش شده است.
در اکثر این مناطق جمعیت آن زیر سطح زیان اقتصادی است و به خوبی به وسیله عوامل طبیعی کنترل کننده اعم از پرداتور ها و پارازیت ها از خسارت اقتصادی آن جلوگیری می شود.
لازم به تذکر است که ضمن بازید از باغات مرکبات جیرفت بیش از 80 درصد سپردار ها در این نواحی پارازیته بودند احتمالا ” هیپرپارازیت هایی هم در این منطقه هستند که مانع تاثیر کافی این پارازیت ها در حد کنترل قطعی این آفت می شوند.سپردار شرقی بیشتر در باغاتی که درختان هرس مرتب ندارند و شاخ و برگ آنها انبوه است ایجاد خسارت میکند.

مشخصات و بیولوژی :

این حشره از نظر شکل ظاهری به سپردار قهواه ای مرکبات شباهت بسیار دارد به نحویکه سابقاً در جنسchrysomphalus طبقه بندی شده بود.سپرحشره ماده گرد ، نسبتاً ضخیم و به رنگ سفید تا قهوه ای خیلی روشن دیده می شود.جلد لاروی قهوه ای رنگ است.سپر حشره نر بیضی کشیده و جلد لاروی زرد رنگ و کناریست.بدن حشره ماده کامل ، نارنجی و تقریباً گرد است ولی در قسمت عقبی (ناحیه شکمی) فرورفتگی دارد.قسمت سرسینه در قسمت پشتی و شکمی به شدت اسکلروتینه است.
بندهای آول، دوم و سوم در قسمت پهلویی کاملاً مشخص و نسبت به سر سینه فرو رفتگی نشان می دهند.پیجیدیم مثلی شکل و به سمت خارج بیرون زده است و بدین ترتیب از نظر فرم شکم تا حدودی شبیه سایر گونه های جنس Aonidiella به نظر می رسد. لب های L1 ، L3 ، L2 شباهت زیادی به لب های نظیر در A.Aurantii دارد ولی انتهای شانه ها و تعداد پارافیز ها با گونه مذکور متفاوت است .غده شاخکی مخروطی شکل و از سپردار قهوه ای و سپردار قرمز کاملاً متمایز است.
سپردار شرقی دوستدار شرایط آب و هوایی نیمه گرم سیری و نسبتا خشک است و رطوبت خیلی زیاد را تحمل نمی کند به علاوه به درجه حرارت نزدیک به صفر حساس است . بهمین دلیل نتوانسته است در شرایط اب و هوایی شمال ایران مستقر شود .با وجود این ، سپردار شرقی در نواحی جنوبی بیشتر در باغات انبوه و روی درختانی که هرس منطم در آنها انجام نمی گیرد شدت دارد.سپردار شرقی در قسمت های داخلی یک درخت و نزدیک سطح زمین مستقر می شود. به همین لحاظ هرس شاخه های نزدیک به سطح زمین و تنک کردن شاخه های درخت در تقلیل انبوهی این آفت بسیار موثر است.این حشره نیز در زمستان اکثراً به صورت پوره سن 2 دیده می شود . حداقل دو گونه از زنبور های پارازیت یکی Comperiella bifasrata و دیگری Prospaltella Sp از روی این آفت در میناب و بندرعباس جمع آوری شده است.در آکثر موارد تعداد سپر های پارازیته در نواحی مرکبات خیزقابل توجه می باشد .به همین لحاظ هر گونه مبارزه شیمیای برروی این آفت باید در نهایت دقت و با در نظر گرفتن اثرات منفی آن روی عوامل طبیعی کننده این حشره انجام شود.

کنترل:
کفشدوزکهای شکارگر

 Coccinelidae:Coleoptera

1- Chilocorus bipustulatus

2- Exochomus quadripustulatus

زنبورهای پارازیتوئید

Aphelinidae:Hymenoptera

1- Fiscus testaceus

2- Aphytis proclia

3- Aphytis mytilaspidis

4- Aphytis chrysomphali var. mazandranica

5- Aphytis maculicornis


کنترل شیمیایی :

مبارزه شیمیایی باید زمانی باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌های از زیر سپر خارج شده باشند.

آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% به نسبت 2 در هزار

اتیون EC47% به نسبت 1/5 درهزار

اتریمفوس(اکامت) EC50% به نسبت 1در هزار

کلرپیریفوس(دورسبان) EC40.8%به نسبت 1/5- 1 درهزار

روغن امولسیون شونده O 80% به نسبت 0.5 درصد

مبارزه زمستانه: این مبارزه اغلب در مورد گونه‌هایی عمل می‌شود که حشره به صورت پوره و یا حشره کامل می‌باشد. این روش در مورد شپشکهای زیر خانواده Lecaninae که دارای بدن بدون محافظ می‌باشند خیلی مؤثر است (مانند شپشک سیاه زیتون). سم‌پاشی زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن‌پاشی سموم روغنی (Volk) پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان انجام می‌شود (روغن‌های زمستانه دارای هیدروکربن اشباع کمتری هستند.

مبارزه شیمیایی با شپشک های مرکبات:

فرمول سم حاوی:

 مالاتیون امولسیون 60% یا اتیون امولسیون 47% 200 سی سی
دیتان یا زینب 200 سی سی
تریون یا تترادیفون 200 سی سی
روغن ولک یا سیترول 1 لیتر

نوبت سمپاشی در طول سال :

اوایل تابستان ( بعد از گلدهی و شروع رشد میوه(
اواخر تابستان (اواخر شهریور ماه)


آفات مهم زیتون

گیاه زیتون نیز مانند سایر گیاهان، دارای آفات مختلف می باشد که می توان با رعایت اصول صحیح کاشت و داشت، از طغیان و خسارات آنها تا حد زیاد، جلوگیری نمود. خوشبختانه بسیاری از این آفات در ایران وجود ندارند و یا هنوز وارد کشور نشده اند. مهمترین آفات زیتون عبارتند از: شپشک سیاه زیتون، پسیل یا عسلک زیتون، مگس زیتون، پروانه زیتون، سپردارد بنفش زیتون، سوسک چوبخوار زیتون، سوسک، کرم سفید ریشه، تریپسها، پروانه کله مرده،

شپشک سیاه زیتون :

Saissetia Olea Bernard

یکی از مهمترین و زیانآورترین آفات زیتون است. حشره ماده در زیر سپر سیاه رنگی که در روی آن برجستگی مانند وجود دارد، زندگی می کند. هر حشره ماده بین 400 تا 1000 تخم میریزد که پس از 15 تا 30 روز، لاروها از آن خارج شده و به شاخه های جوان حمله ور می شوند. برای مبارزه با این آفات از دو روش مبارزه بیولوژیکی و شیمیایی استفاده می کنند. برای مبارزه شیمیایی از 2 نوبت سمپاشی با سموم فسفره در ماه های اسفند و شهریور ماه استفاده می شود. اخیراً بهترین زمان سمپاشی را خرداد ماه توصیه می کنند. بهترین روش مبارزه که در حال حاضر توجه بیشتر کارشناسان را به خود جلب کرده است، استفاده از دشمنان طبیعی این آفت می باشد. در این زمینه می توان زنبور آفت زیتون Phigalio Mediterraneus Ferr و به خصوص کفشدوزک 7 نقطه، را نام برد.

 پسیل یا عسلک زیتون :

Euphyllura Olivina Casta

حشرهای نارنجی رنگ است که زمستان را در روی درخت گذرانده و اوایل بهار شروع به تخمگذاری می کند. تخمها پس از گذراندن 12 تا 14 روز تفریح شده و در اطراف خود تارهای سفید مومی پنبه مانندی ترشح میکنند تا آنها را از خطرات و عوامل سوء خارج، محفوظ نگاه دارند. لاروها در این هنگام از قسمتهای لطیف شاخه ها تغذیه کرده و باعث خشک شدن، ریزش گلها و نهایتاً کاهش محصول می شوند. پسیل زیتون در طبیعت دارای دشمنان فراوانی می باشد. در ایران دو گونه بالتوری Chrysopa Vulgaris و Chrysopa SP حشره شکاری پسیل و یک گونه زنبور که لارو آن انگل درونی شفیره پسیل است در رودبار و طارم و یک گونه زنبور انگل که به «پسیلوناگوس» نزدیک می باشد در شیراز و فسا به دست آمده است. برای مبارزه شیمیایی، از سموم فسفره در فروردین ماه پیش از باز شدن غنچه های گل استفاده می شود.

 

 سپردار بنفش زیتون :

Parlatoria Oleae Clovee

این حشره در اکثر نقاط ایران وجود دارد و به درختان تیره گلسرخیان (Rosaceae) و تیره زیتون (Oleaceae) خسارت وارد می نماید. این حشره از تمام قسمتهای درخت زیتون مانند برگ، شاخه، تنه و میوه تغذیه کرده و به آن صدمه میزند. خسارت این حشره را می توان به صورت لکه های ارغوانی رنگ بر روی برگ و میوه مشاهده کرد.مبارزه با این آفت به دو صورت شیمیایی و بیولوژیکی صورت می گیرد. زمانی مي توان برای از بین بردن این آفت نیاز به سمپاشی باشدف می توان از محلول دیازینون 60% به مقدار 100 سانتیمتر مکعب + امولسیون روغن تابستانی به مقدار 5/0 تا 1 لیتر و آب به مقدار 100 لیتر، در بهار و اوایل تابستان استفاده نمود. صرفنظر از کفشدوزک 7 نقطه، زنبوری به نام Aphytis maculicoronis Masi و زنبور دیگری به نام Aphytis Proclina Walker ، دشمنان طبیعی این آفت می باشند که می توانند حتی تا 95% از جمعیت آنها را از بین ببرند.

کرم سفید ریشه :

Phoyphylla Olivierg

دوران زندگی این حشره سه سال است که در قسمت زیادی از آن به صورت لارو و کرم سفید رنگ، در زیر زمین و روی ریشه درختان زندگی و از آن تغذیه کرده، باعث بروز خسارت می شود. با زدن شخم عمیق و زیر و رو کردن خاک، بسیاری از این کرم ها در روی زمین ظاهر شده و طعمه پرندگان می شوند. برای مبارزه شیمیایی می توان مقدار 8 کیلو لیندن را با آب مخلوط کرده و یک هکتار را سمپاشی نمود.

 مگس زیتون

Olive Fly

Dacus Oleae

مگس کوچکی به طول 3 تا 4 میلیمتر که شاید مهمترین آفت زیتون است. لارو این مگس به داخل میوه رسوخ پیدا کرده و باعث از بین رفتن کیفیت و ارزش میوه می شود. این مسئله به خصوص در مورد زیتون های کنسروی، صادق می باشد. این حشره به درجه حرارت زیاد حساس بوده و در دمای 34 درجه فعالیت آن به مقدار زیادی کاهش می یابد.

منبع : www.prozhe.com

د. این آفت به ترتیب روی لیمو شیرین، لیمو ترش، گریپ فروت و پرتقال موجب خسارت می شود.

 
+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در سه شنبه چهارم مهر 1391 و ساعت 22:26 |
آزالیا azalea

گیاه زینتی آزالیا که نام علمی ان
rhododendron است گیاه آپارتمانی با رنگ های فوق العاده زیباست .گیاه زینتی آزالیا در باغ azalea

فروشندگان گل و گیاه زینتی وقتی
آزالیا را برای فروش عرضه میکنند که پر از گل و غنچه است.
برای اینکه پس از
خریدن گیاه آزالیا و اوردنش به منزل با افتادن غنچه ها و ریختن برگهای گیاه آزالیا
مواجه نشویم لازم است که اولا گیاه آزالیا را از نقاط گرم اتاق دور نگهداریم و
ثانیا به گیاه آزالیا آب فراوان باید داد بنابر این باید به یاد داشته باشیم که
گلدان گیاه آزالیا را در خنک ترین نقطه اتاق و در برابر نور کافی قرار دهیم
.
گیاه زینتی آزالیا در
گلدان برای آپارتمان azalea

چناچه گهگاه گلدان آزالیا را از انتها برای مدت
چند دقیقه درون سطل محتوی آب قرار دهیم به سلامتی گیاه کمک زیادی کرده ایم.
در
بهار اگر گلدان گیاه آزالیا را در زیر باران ملایم قرار دهیم تا از آب باران که
فاقد مواد آهکی است استفاده کند مفید خواهد بود.
باید بدانیم که هر قدر محل
نگهداری گلدان گیاه آزالیا خنک تر باشد گلهای آزالیا پردوام تر خواهد بود.
پس از
اینکه گل دادن آزالیا تمام شد گلهای خشک شده را جدا کرده و گلدان رادر محلی که نور
کافی به آن برسد د رحرارت 6 تا 8 درجه سانتیگراد قرار داده و از میزان آب دهی باید
کاست.
جوانه های جدید را نیز از شاخه ها باید جدا کرد.
+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 و ساعت 21:0 |
گل تاج الملوکبه لحاظ سمی بودن گیاه و شکل برگ‌های آن به برگ کرفس، از کاشتن
این گیاه در منزل اجتناب می‌شود. اندازه بوته آن در حدود سی تا صد سانتی متر است و
زمین با خاک معمولی و مرطوب و آفتابگیر را دوست دارد. در برابر سرما مقاوم است و به
لحاظ کوتاه بودن گیاه، در حاشیه بوستان‌ها کاشته می‌شود. زمان گلدهی آن اواخر بهار
و اوایل پائیز است و عمر گل‌ها در حدود سه هفته می‌‌باشد. ازدیاد آن از طریق بذر و
جا به جایی و تقسیم ریشه صورت می‌گیرد.
رنگ گل‌ها در گونه‌های مختلف، متفاوت
است برخی گونه‌ها، گل‌هایی به رنگ بنفش دارند مانند گونه تاج‌الملوک ناپل (A.
napellus). برخی نیز گل‌هایی به رنگ آبی روشن دارند مانند گونه A. variegates که
گونه‌هایی از آن دو رنگ بوده و رنگ سفید در آن وارد شده است. گونه زینتی تاج الملوک
به نام aquilegia chrysantha بیشتر مورد توجه واقع شده است.
برای کاشت و تکثیر
آن از بذر استفاده می‌شود که در اواسط بهار در خزانه می‌‌کارند و در اوایل پائیز به
محل اصلی انتقال می‌‌دهند. همچنین می‌توان با تقسیم ریشه‌ها در بهار یا پائیز نسبت
به تکثیر آن اقدام کرد. از سایر گونه‌های تاج الملوک می‌توان تاج‌الملوک صورتی،
تاج‌الملوک جنگلی و تاج‌الملوک قفقازی را نام برد.
نوع بستانی آن گلهایش سر به
بالا است و نوع وحشی آن گلهایی افتاده دارد به رنگهای مختلف در دشت‌های امریکا
فراوان میروید و در کلورادو امریکا به رنگ آبی است (گل نشان ایالتی کلرادو است) از
تخم هم به عمل میاید و در سال دوم گل می‌دهد گیاهی چند ساله یا دائمی است
+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 و ساعت 20:58 |

کنه زرد شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis

کنه قرمز مرکباتPanonychus citri

هر دو گونه از خانواده Tetranychidae می باشند. کنه زرد شرقی مرکبات اغلب در مناطق جنوبی کشور و کنه قرمز بیشتر در شمال دیده می شود. 


کنترل شیمیایی:

1. تترادیفون(تدیون) EC7.52%و 2در هزار

2. کلوفنترین(آپولو) SC50% و 5/.- 25/. در هزار

3. بروموپروپیلات EC25% و 1 در هزار

4. سیترازون EC20% و 1در هزار

5. هگزی تیازوکس EC10% و 75/.- 5/. در هزار(نیسورون)

6. فن پیروکسی میت SC5% و 5/. در هزار(ارتوس)


کنه زنگ(نقره ای) مرکبات

Phyllocoptruta oleivora

Acari: Eriophyidae

این آفت در باغات مرکبات شمال ایران(با نام مخملک) شایع است. معمولاً پوست میوه های آفت زده ضخیم است. میوه ها کوچکتر و ترش است. برگها و میوه های درختان لیمو در اثر حمله کنه، خاکستری مایل به نقره ای میشود و اطلاق نام کنه نقره ای بدین لحاظ است. کنه زنگار زمستان را به صورت کنه کامل می گذراند.
کنترل شیمیایی:

1. نئورون EC25% و 1.5 در هزار

2. پیریداین WP25% و 0.4- 0.5 در هزار

3. آبامکتین EC1.8% و 0.2 در هزار

4. نیسورون Ec10% و 2.5 درهزار

5. زینب WP80%و 2در هزار

6. مانکوزب WP80% و 2در هزار

کنترل شیمیایی:

1. تترادیفون(تدیون) EC7.52% و2در هزار

2. کلوفنترین(آپولو) SC50% و 5/.- 25/. در هزار

3. بروموپروپیلات EC25% و 1 در هزار

4. سیترازون EC20% و 1در هزار

5. هگزی تیازوکس EC10% و 75/.- 5/. در هزار(نیسورون)

6. فن پیروکسی میت SC5% و 5/. در هزار(ارتوس)


پروانه برگخوار مرکبات

Papilio demoleus

Lep: Papilionidae

زمستان را به صورت شفیره روی درختان مرکبات یا گیاهان مجاور آن به سر می برد. دربهارتبدیل به حشره کامل می گردد که پس از جفت گیری که معمولاًدرحالت پرواز انجام می گیرد تخمهای خود را به طورانفرادی یا جفت جفت در سطح برگها قرار می دهد. لاروها پس از خروج تخم شروع به تغذیه از برگ می کنند. دارای5 سن لاروی است و پس از آن روی شاخه ها تبدیل به شفیره(بدون پیله) می شود. درجهرم 4 تا 5 نسل در سال دارد.مبارزه شیمیایی ضرورت ندارد.زنبوری از خانواده pteromalidae با نام pteromalus puparum شفیره های این آفت را پارازیته می کنند.

کنترل: معمولاً نیاز به مبارزه ندارد. در مورد نهالها جمع آوری لاروها موثر است. در صورت لزوم از سموم گوارشی استفاده شود.
 


پروانه مینوز مرکبات Citrus leaf-miner

Phyllocnistis citrella

Lep: Gracillariidae

این حشره در مناطق گرمسیردر تمام فصول سال فعال است. هر کجا که سرمای زمستانه وجود داشته باشد زمستان را به صورت حشرات کامل در زیر برگهای خشک وپناهگاههای دیگر به سر می برد. حشرات کامل معمولاً تخم های خود را در سطح زیرین برگ و در داخل پارانشیم قرار می دهند. دوره جنینی تخم 2 تا 13روز به طول می انجامد . لاروها پس از خروج زیر کوتیکول برگ دالان های کج ومعکوج ایجاد می کنند.دوره لاروی بین 4.5 تا 23روز و شفیرگی 5 تا24 روز به طول می انجامد.طول دوره رشدی حشره متناسب با درجه حرارت واز2تا 8 هفته متغیرمی باشد و می تواند سالیانه 8 تا 11 نسل در سال داشه باشد. پروانه های مینوز بیشترین خسارت را در نهالستان های مرکبات ایجاد می کنند. روی درختان مسن وپارور اهمیت چندانی ندارد. گاهی برگهای جوان را مانند شته لوله می کنند ویا در بعضی از قسمتها خشکیدگی ایجاد می نمایند.
کنترل شیمیایی: مصرف سموم زیر برای نهالستانها پیشنهاد می شود.

 
نام عمومی سم دیفلوبنزورون ایمیداکلوپراید
فرمولاسیون دیمیلین کونفیدور
نام تجاری wp25% SC35%
مقدار مصرف 5/. درهزار+ 3/. درصد روغن 4/. درهزار + 3/. درصد روغن


عسلک مرکبات

Aleurolobus marlatii

(Hom: Aleyrodidae)

نام فوق تعیین نامی است که توسط مؤسسه بررسی و تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران از نمونه‌های ارسالی از جهرم صورت گرفته است. دراکثر نشریات و کتب از گونه Aleurocanthus woglumi به عنوان مگس سیاه مرکبات نام برده می‌شود.

زیست‌شناسی
مگس‌های سفید اصولاً از نظر طرز زندگی و دگردیسی وضع به خصوصی دارند. پوره سن اول متحرک و فعال است و Crawler نام دارد. سنین بعدی (سن دوم و سن سوم) ثابت هستند و چهارمین سن این حشرات شفیره Pupa نامیده می‌شود که حشره کامل با ایجاد شکافی به شکل T از آن خارج می‌گردد. تخم‌گذاری این حشره حالت مخصوص خود را دارد و غالباً تخم‌ها روی خطوط فنری یا در دوایر متحدالمرکز گذاشته می‌شوند. ظاهراً حشره ماده در موقع تخمریزی در پشت برگ به شکل فنر ساعت حرکت می‌کند. تخم‌ها بیضوی و دارای یک ساقه خیلی کوتاه (Pedicel) می‌باشند. این حشره چند نسلی و در سال ممکن است 3 تا 6 نسل در سال داشته باشد.

کنترل:

1. رعایت فاصله کشت، هرس شاخه های متراکم

آمیتراز(مایتاک) 2 درهزارEC20% 2.


شپشک آرد آلود مرکبات: Planococcus Citri

شپشک آرد آلود دنبال دار (دم دراز) Pseudococcus longispinus

توضیحات

شپشک آردآلود مرکبات بدن نرم، بیضی شکل و حشراتی صورتی هستند که در هنگام بلوغ تقریباً اینچ طول دارند. بد ن پس از مرحله اول رشد از ماده مومی سفیدی پوشیده شده و زوایدی کوتاه از اطراف آن بیرون آمده. حشرات باغ کوچک و دارای دو بال کاذب هستند. پوره یا حشره نارس کاملاً شبیه به حشرات بالغ ماده است فقط مقداری کوچکترند.

چرخه زندگی

شپشک آرد آلود مرکبات یا شپشک دنباله کوتاه (دم کوتاه) معمولترین گونه‌ای است که روی گیاهان زینتی دیده می‌ِد. دامنه میزبانی زیادی د ارند و گیاهان آبدار و با ساقه نرم را مثل کرچک هندی، یاسمن، بگونیا، خرزهره، کلم، گل آویز، و کاکتوس ترجیح می‌دهند بقیه میزبانها شامل مرکبات، شمعدانی، ارکیده، بنت قنسول، پیچک، خون سیاوشان و داودی می‌باشد. حشره بالغ ماده بین 600ـ300 در کیسه کتانی، مومی و فشرده که در قسمت انتهایی و پشتی بدن قرار دارد می‌گذارد. تخمگذاری بین یک تا دو هفته ادامه پیدا می‌کند و بمحض پایان یافتن تخمگذاری، حشره ماده می‌میرد. کیسه تخم را می‌توان در محور اصلی ساقه و در برخی اوقات در قسمتهای مختلف گیاه یافت. پس از 10 روز تخمها باز می‌شوند و پوره‌ها یا خزنده‌ها شروع به یافتن قسمتهای جهت تغذیه می‌کنند. پوره‌های ماده‌ها در سه نسل کامل می‌شوند که ممکن است بسته به دمای محیط بین یک ماه تا بیش از یکسال بطول انجامد. در شرایط غیر طبیعی گلخانه‌ها این چرخه زندگی بین 2ـ1 ماه طول می‌کشد. در مدت کوتاهی پس از شروع تغذیه توسط پوره‌های خزنده بدنشان پوشیده از ماده مومی سفید می‌شود. پوره‌های خزنده در اطراف گیاه حرکت می‌کنند اما عموماً در فعالیتهایشان بسیار تنبل هستند. شپشک آرد آلود مرکبات شرایط مرطوب را ترجیح می‌دهند، اما در شرایطی قابلیت سازگاری با آب و هوای خشک را نیز دارد.

خسارت

شپشک‌های آرد آلود از شیره گیاه تغذیه می‌کنند که ب اعث بدشکلی، کوتولکی و زردی شاخ و برگ می‌شود. همچون بقیه حشرات تغذیه کننده از شیره گیاهی، شپشک‌های آرد آلود مقدار زیادی عسلک ترشح می‌کنند که باعث توسعه قارچ دوده و مورچه‌ها می‌شود.

کنترل غیر شیمیایی

کنترل زراعی شامل بیرون راندن حشرات بوسیله آب پاشی و استفاده از ارقامی که حشره آنها را کمتر ترجیح می‌دهد، می‌شود. رعایت کردن اصول بهداشت بوسیله چک کردن گیاهان جدید و هرس گیاهان آ‌لوده، مبارزه بیولوژیک شامل استفاده از شپشک استرالیایی بال توری سبز (شکارچی) و زنبورهای پارازیت، Leptomastix dactvlopii می‌شود.

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در جمعه دوازدهم اسفند 1390 و ساعت 14:16 |

کشت و پرورش مرکبات

مقدمه:
مرکبات یکی از مهمترین میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان است. کشور ایران با تولید تقریبی چهار میلیون تن مرکبات با سطح تقریبی 260 هزار هکتار و متوسط عملکرد 18 تن در هکتار جزو 7 کشور عمده تولید کننده این محصول در دنیا می باشد.

گیاهشناسی مرکبات:
گونه های تجاری مرکبات با نام علمی Citrus از خانواده روتاسه Rutaceaeعموماً درخت یا درختچه ای همیشه سبز (به جزء نارنج سه برگ یا پونسیروس) شامل ارقامی چون پرتقال، نارنگی، لایم، نارنج، گریپ فروت و ... می باشد.

شرایط محیطی مورد نیاز مرکبات:
مرکبات در شرایط گرمسیر (همانند مناطق مرکزی و جنوب ایران) و نیمه گرمسیری (شمال ایران) قابلیت رشد داشته که در این مناطق شروع رشد این گیاه (در بهار) 5/12 درجه سانتیگراد و مناسبترین دما برای حداکثر رشد 25 تا 28 درجه سانتیگراد می باشد. خاکهای سبک شنی رسی با pH 5 تا 7 عموما برای توسعه کشت مرکبات مناسب می باشند. با توجه به موارد ذکر شده در شمال ایران خطر سرما و بالا بودن سطح آب زیرزمینی و در جنوب مشکل گرما، شوری و کم آبی وجود داشته که در توسعه کشت و احداث باغات مرکبات باید مورد توجه قرار داد.

نواحی مرکبات خیز ایران:
الف- سواحل دریای خزر:
از آستارا تا گرگان ارقام مختلفی از مرکبات کشت می شود. محدودیتهای اقلیمی (سرما و خشکی) موجب گردیده تا بیشتر تراکم باغهای مرکبات در نواحی چابکسر تا بهشهر متمرکز باشند.
ب- ناحیه مرکزی:
این ناحیه شامل شهرهایی مرکزی ایران همچون فارس، کرمان، جیرفت، بم و غیره بوده که بیشتر دارای روزهای آفتابی به همراه رطوبت نسبی پایین است. بارندگی این نواحی پایین بوده، لذا در تابستان نیاز به چندین نوبت آبیاری بوده تا گیاه عملکرد و کیفیت محصول مناسبی داشته باشد.
ج- نواحی ساحلی جنوب (بندرعباس و سواحل دریای عمان):
این نواحی عاری از یخبندان، با رطوبت نسبی بالا و گرمای زیاد در تابستان می باشد. در این ناحیه لایم از کیفیت خوبی برخوردار است.

ازدیاد مرکبات:
در بیشتر مناطق مرکبات خیز کشور درخت مرکبات بوسیله پیوند جوانه از واریته های مورد نظر (همچون تامسون، انشو، ...) بر پایه بذری انتخاب شده (همانند نارنج، سیترنج، سیتروملو، ...) تکثیر می شود. تکثیر نهال مرکبات شامل مراحل زیر می باشد.
1-5- تولید پایه:
اولین گام در تولید پایه، انتخاب درخت مادری برای تولید بذر است که باید خصوصیات زیر را داشته باشد:
الف- پر محصول و پر بذر باشد.
ب - عاری از بیماری باشد.
2-5- برداشت میوه و استخراج بذر:
عموماً میوه نارنج در اوائل دی، پونسیروس اوائل و سیترنج اواخر آبان ماه از درخت برداشت و به شیوه سنتی با استفاده از کارگر اقدام به برش میوه (از قسمت استوایی میوه و سپس چرخش متضاد دو قسمت برش خورده) و استخراج بذر می گردد.
3-5- کاشت بذر در خزانه بذری:
عموماً در بیشتر نواحی مرکبات خیز کشور، کشت بذر در خزانه هوای آزاد بوده (در بستر ماسه ای) به همین دلیل زمان کشت بذر در شمال ایران نیمه دوم اسفند تا اوایل فروردین و در جنوب با استثنای ماههای دی، تیر و مرداد در اغلب زمان امکان کشت بذر میسر است. در صورت آبیاری منظم به همراه محافظت خزانه از باد و آفتاب شدید، بذور مربوطه طی 30 تا 45 روز پس از کشت سبز می گردند.
4-5- انتقال نهال به خزانه دوم (انتظار یا پیوندی) یا گلدان:
هنگامی که نهال به مرحله 8 تا 10 برگی رسید قابل انتقال به خزانه دوم یا گلدان پلی اتیلنی سیاه (با قطر 25 و ارتفاع 35 تا 40 سانتیمتر به همراه 8 سوراخ در پایین گلدان) می باشد. ترکیب خاکی کیسه های پلاستیکی مخلوطی از خاک معمولی،کودپوسیده دامی و ماسه انتخاب شده (هر سه به میزان مساوی با هم مخلوط می گردد) تا نهال، فضای کافی برای رشد داشته باشند. در هنگام انتقال، نهالهای بذری با ریشه و طوقه پیچ خورده حذف شده، سپس نهالهای سالم پس از هرس ریشه (حذف انتهای ریشه – به سمت نوک- به میزان 4/1 حجم کل ریشه) با قارچ کش ضد عفونی و در نهایت کشت می شوند.

نکاتی که بعد از انتقال نهال به خزانه دوم و یا گلدان باید رعایت شود عبارتند از:
الف- در آغاز انتقال نهالهای بذری، آبیاری را باید به منظور جلوگیری از تنشهای محیطی بطور مرتب انجام دهیم. بستن قیم به نرک تازه کشت شده جهت رشد مناسب و ایستاده ضروری است.
ب- شاخه های جانبی نهال باید بطور مرتب جهت تک شاخه ای نمودن نهال حذف گردند.
ج- آب اضافی در گلدان یا خزانه دوم نماند و در صورت مشاهده چنین وضعیتی باید زهکش یا خروج آب را افزایش دهیم.
د- محلول پاشی کودهای ازته (دو هفته یکبار 300 میلیگرم در لیتر سولفات آمونیوم برای هر گلدان)
ه- حذف علفهای هرز و مبارزه با آفات و بیماریها.
5-5- پیوند جوانه:
عموماً پیوند جوانه مرکبات دو بار در سال، یک بار در اواسط بهار (پیوند بهاره) و بار دیگر در اواخر تابستان (پیوند خواب) به روش T معکوس برای شمال و یا T برای جنوب ایران انجام می گیرد.

کاشت نهال در زمین اصلی:
با توجه به شیوه مرسوم تولید نهال مرکبات به صورت گلدانی و زمینی (خزانه دوم)، نحوه انتقال و کشت آنها در زمین اصلی یا باغ نیز دارای تفاوتهای است. در خصوص نهالهای گلدانی در هر فصلی از سال امکان کاشت آنها در باغ وجود داشته ولیکن بهتر است این جابجایی در فصل رکود گیاه (زمستان) صورت گیرد. نهالهای تولید شده در زمین (خزانه دوم) معمولاً از اوائل آبان تا اسفند از زمین خارج و سپس به زمین اصلی (باغ) انتقال می یابند. در موقع کاشت نهال در زمین اصلی، هرس متعادل ریشه و تاج در رشد بهینه گیاه در سالهای بعد تأثیر بسزایی دارد.

7- مدیریت و نگهداری باغ:
بعد از انتقال نهالها به زمین اصلی، نگهداری و داشت با بستن قیم و استقرار نهال شروع می شود و به دنبال آن هرس فرم در ماههای بعد انجام می پذیرد. کاربرد ادوات باغبانی شامل قیچی های کوچک و بزرگ، اره های تربر دستی و اره موتوری ضد عفونی شده در مراحل بعد ضروری است.
برای هرس فرم، جوانه انتهایی در ارتفاع حدود 100 - 80 سانتیمتر حذف می گردد. در نتیجه گیاه وادار به جوانه زنی جانبی می گردد. بنابراین ضرورت دارد جوانه های پایینتر از 80 سانتیمتر حذف گردند. تعداد شاخه های جانبی مورد نیاز برای هر درخت 5-3 عدد می باشد. لازم به ذکر است شاخه های انتخابی نباید در یک ناحیه از تنه متمرکز باشند، زیرا در سالهای بعد به دلیل سنگینی تاج (در اثر باردهی زیاد،...) احتمال شکستگی آن افزایش می یابد. برای انجام این اعمال استفاده از قیچی و اره های تربر کوچک و بزرگ باغبانی ضدعفونی شده امری محرز می باشد. حذف شاخه هایی که خارج از مسیر حرکتی که به دلیل نورگرایی تشکیل می شود و همچنین شاخه های آلوده به آفات و بیماریها و شاخه های خشک که در سنهای بالاتر هویدا می شوند، به عنوان هرس دائم و معمولی ضروری است.
هرس دیگری که برای درختان مرکبات در طول دوره داشت طی سالهای بعد در نظر گرفته می شود شامل حذف شاخه های آلوده، خشک، در هم رفته و نرکها می باشد. ارقام مرکبات با توجه به رقم و فاصله کاشت در ده سال آخر رشد اقتصادی نیازمند هرس نگهداری هستند.
هرس گل و میوه در سالهای آور نیز از جمله عملیات ضروری در بعضی از سالها می باشد. حذف تعدادی از جوانه های گل در بهار سال آور و همچنین حذف تعدادی میوه چه حداکثر تا پایان ریزش طبیعی، موجب افزایش ذخیره مواد کربوهیدراته در سال آتی شده و در نتیجه باعث افزایش تعداد شاخه های گلدهنده در سال نیاور خواهد شد.
با توجه به بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی در برخی از مناطق مرکبات خیز، درختان مرکبات دچار عوارض خفگی و پوسیدگی ریشه شده که برای رفع این مشکل بعد از انتقال نهالها به زمین اصلی ضرورت دارد شخمهایی که با تراکتور انجام میگیرد، طوری انتخاب گردد تا در نهایت درختان روی پشته ها قرار گرفته و جویهای کم عمق نیز آبهای مازاد را با شیب یکنواخت به کانالهای زهکشی (انتهای ضلع شمالی) باغ هدایت نمایند.

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 2:29 |

دستورالعمل تولید نهال مرکبات

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 2:27 |

نگهداری و پرورش گیاهان آپارتمانی:

برای نگهداری و پرورش گیاهان آپارتمانی به نکات زیر باید توجه شود:
خاک

مناسب ترین خاک خاک سست با زهکشی خوب است، استریل شده و غنی از مواد آلی
که بسته به نوع گیاه مخلوطی از خاکبرگ، تورب، خاک باغچه و ماسه بکار می
برند.


نور

مناسب ترین نور3000-1000 فوت کندل است و بنابرین در تابستان که نور شدید
است حدود 3/2 و در بقیه فصول نصف تا 3/1 نور باید به نحوی حذف گردد. بطور
کلی پنجره های مشرف به شمال برای این گیاهان مناسب است.


به صورت کلی گیاهان آفتاب دوست 5000-3000 فوت کندل و گیاهان سایه آفتاب
دوست 3000-1000 و گیاهان سایه دوست زیر 1000 فوت کندل نور نیاز دارند


حداقل نور لازم برای فتوسنتز گیاهان سایه دوست 100-50 فوت کندل است.
گیاهانی که به نور زیاد نیاز دارند:

اکثر گیاهان آپارتمانی که برای تولید گل هم مفیدند مانند گلوکسینیا،
بگونیاریا، سیکلمن و همچنین اکثر کاکتوسها و گیاهان گوشتی به نور شدیدتری
نیاز دارند و لذا در آپارتمان باید در مقابل پنجره های رو به آفتاب و بدون
پرده و یا جایی که انعکاس نور بیشتر است قرار بگیرند.
گیاهانی که به نور متوسط نیاز دارند

گیاهانی که به نور متوسط نیاز دارند بهتر است در مقابل پنجره های جنوبی که
پرده دارد و مقداری از نور را کم می کند و یا در مقابل پنجره های شرقی-
غربی قرار گیرد.


مانند کوردیلین، سجافی، پپرومیا و کروتون
گیاهانی که به نور کم نیاز دارند

این گیاهان سایه دوست هستند و در سالن ها و در جاهایی که بیش از 3 متر با
پنجره فاصله دارد نگهداری می شود.مانند سیسوس، عشقه، برگ عبایی و مارانتا


حرارت

تمام گیاهان بین حد دمایی ماکزیمم و مینیمم قادر به رشد و نمو هستند که
این دو حد برای گیاهان مختلف متفاوت است. گیاهان آپارتمانی را از این لحاظ
به سه گروه تقسیم می کنند:
گیاهانی که به هوای خنک نیاز دازند

حداقل دمای 8 – 5 و حداکثر دمای 16 – 13 مناسب است مانند موچسب و کاج مطبق


گیاهانی که به هوای ملایم نیاز دارند


حداقل دمای 13 – 10 و حداکثر دمای 21 – 18 مناسب است مانند مارچوبه، برگ عبایی، کالادیوم و فیلودندرون


گیاهانی که به هوای گرم نیاز دارند

حداقا دمای 19 – 16 و حداکثر دمای 30 – 28 مانند سانسوریا، پاندانوس، یوکا و آناناس


توجه داشته باشید که محدوده دماهای ذکر شده برای رشد ایده آل است و خارج از این محدوده ها گیاهان هم رشد می کنند ولی مطوب نیست.
برای گل انگیزی یا تشکیل جوانه گل در گیاهان آپارتمانی دمای معینی لازم
است مثلا بنت قنسول در بالای 15 و آزالیا بالای 17 تولید جوانه گل می کند.
نیاز آبی· گیاهانی که به آب زیاد نیاز دارند
خاک گلدان این گیاهان باید همیشه مرطوب باشد مانند نخل مرداب ، مارانتا و پامچال
· گیاهانی که به آب متوسط نیاز دارند
خاک گلدان این گیاهان باید نسبتا مرطوب باشد مانند فیلودندرون، پتوس، پپرومیا، شفلرا و نخل زینتی
· گیاهانی که به آب کم نیاز دارند
این گیاهان مقاوم به خشکی هستند آبیاری آنها باید پس از خشک شدن گلدان یا
خاک بستر صورت گیرد و اگر آبیاری مدتی به تاخیر بیفتد به گیاه آسیبی نمی
رسد مانند سانسوریا، گاستریا، کاکتوس و دیگر گیاهان گوشتی


آبیاریهمیشه ته گلدان باید زهکش داشته باشد و موقع آبیاری خاک گلدان کامل خیس
شود . اگر گلدان زهکش ندارد آبیاری باید تنظیم شود که آب ته گلدان جمع
نشود.


بهترین دمای آب آبیاری دمای اتاق است (16 درجه سانتیگراد) که مخصوصا در زمستان باید توجه شود.
آب لوله کشی مقداری فلوراید دارد که برای بعضی گیاهان مضر است مانند
دراسنا، سجافی و مارانتا پس از آبی مانند آب چشمه یا چاه استفاده کرده و
یا از آبی با PH برابر 5 .6 – 6 که فلوراید در این محدوده جذب نمی شود
بکار بریم و هرگز از کود سوپر فسفات استفاده نشود که حاوی مقدار زیادی
فلوراید است.
بعضی گیاهان مانند سرخس به کلر آب حساس است و باید مدت 24 - 12 ساعت آب در
یک محل ساکن بماند تا کلر آن خارج شود و سپس آنرا بکار ببریم .


6 رطوبت هوا

· گیاهانی که در رطوبت نسبی بین 95 – 75 در صد رشد خوبی دارند مانند کوردیلین، بنفشه آفریقایی و بسیاری از سرخسها
· گیاهانی که به رطوبت نسبی بین 75 – 50 در صد نیاز دارند مانند برگ بیدی، سانسوریا، نخل زینتی و سیکلمن
· گیاهانی که به رطوبت نسبی 50 – 25 درصد نیاز دارند مانند کراسولاسه ها و کاکتوسها
ازدیاد گلها و گیاهان آپارتمانی
v قلمه: متداولترین روش تکثیر گیاهان آپارتمانی است.که انواع زیر را شامل می شود:· قلمه خشبی: به طول 15 – 10 سانتیمتر مانند نسترن· قلمه نیمه خشبی: به طول 15 – 10 سانتیمتر مانند آزالیا و کاملیا· قلمه ساقه گلدهنده: مانند اشوریا و گل حنا· قلمه چوب نرم یا سبز: به طول 15 – 10 سانتیمتر مانند خرزهره و اسپیره· قلمه علفی: به طول 12 – 8 سانتیمتر که برگهای پایینی حذف می شود مانند
کاکتوسها، آناناس، شمعدانی، حسن یوسف، بگونیا، دیفن باخیا، سیسوس و عشقه
· قلمه برگ: در این تکثیر از پهنک برگ و دمبرگ به تنهایی یا هر دو با هم
استفاده می شود. در بخش تحتانی برگ ، ریشه و جوانه نابجا تولید می شود و
برگ اولیه بتدریج از بین می رود مانند سانسوریا و بگونیا
· قلمه جوانه برگ:
همراه بودن بخشی از ساقه همراه برگ گاهی باعث گرفتن
بیشتر قلمه می شود مانند فیکوس و کراسولا که قلمه برگ و دمبرگ بدون وجود
ساقه جوانه دار ریشه تولید می کند اما جوانه تولید نمی کند .
· قلمه ریشه:
ماند رودودندرون(نوعی آزالیا) ، بگونیای ریزوم دار

http://www.mynewplace.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/061008-1723-alleviating1.png

v بذر: بعضی از گیاهان آپارتمانی با بذر قابل تکثیر هستند ولی معمولا با
روشهای تکثیر غیرجنسی تکثیر می شوند. مانند بگونیای همیشه گلدار، فیکوسها،
مارچوبه ها و بنفشه آفریقایی

v ریشه وش: تولید جوانه نابجا روی ریشه

v تقسیم طوقه: مانند بنفشه آفریقایی، اسپاتی فیلوم و آگلونما

v پاگیاه: شاخه کوتاه و ضخیمی است که حالت روزت دارد و یا پیازچه های
جانبی روی گیاهان تک لپه و پیازی مانند ارکیده، آلوئه، موز و آناناس

v پیاز : مانند لاله و زنبق پیازی

Corm: مانند گلایول، زعفران زینتی، فرزیا و گل حسرت

v ریزوم: مانند زنبق، گل برف، شیپوری، نیلوفر آبی، کوردیلین و اختر

Runner :مانند سجافی و ساکیسفراژ

v غده ساقه ای: مانند کالادیوم، سیکلامن و بگونیای غده ای

v غده ریشه ای: مانند کوکب، آلاله، همروکالیس(زنبق رشتی)، شقایق نعمانی و مارچوبه ها

v کشت مریستم: در مورد بعضی گیاهان سابقه طولانی دارد مانند ارکیده
+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 2:16 |
کاج مُطَبَّق
Araucaria heterophylla

 

کاج مُطَبَّق نوعی کاجی سوزنی است با نام علمی Araucaria heterophylla. کاج مطبق از خانواده مطبقیان است. کاج مطبق (Araucaric excelsa)

گیاهی است سوزنی برگ و زیبا و از خانواده آراکرياسه با شاخه‌های مطبق، موطن اصلی آن جزيره نور فولک استرالیا است. رشد آن در محيط طبيعی زیاد ولی در آپارتمان به کندی رشد مینمايد احتياج به اکسيژن فراوان دارد و درجه حرارت بالا را تحمل نمی‌کند .

نیاز های کاج مُطَبَّق:

نور: اگرچه سايه را تحمل می‌‌کند ولی نزديک به پنجره با نور ملایم نگهداری کنيد البته قابلیت نگهداری در آفتاب را نيز دارد که بهتر است در بهار و تابستان آن را در خارج از آپارتمان نگهداری کنيد. در نور کامل بدون تابش آفتاب سبزتر ميماند ولی در آفتاب بهتر رشد می‌‌کند. هر چند وقت يکبار آن را 180 درجه بچرخانيد تا به طرف نور منحرف نشود.

دما: قابليت تحمل همه دماها را دارد به همين دليل می‌‌توان آن را در داخل يا خارج از آپارتمان نگهداری کرد. (به عنوان گياه باغچه‌ای و آپارتمانی کاربرد دارد.

آبیاری: در تابستان هفته‌ای دو بار و در زمستان در 7 تا 10 روز يکبار آبياری نما ييد خاک را هميشه مرطوب نگهداريد .

خاک: خاک کمپوست برای اين گياه مناسب است. خاک را سبک تهيه نماييد مخلوطی از دو قسمت گل و سه قسمت برگ پوسيده برای اين گياه مناسب است.

تکثیر:تکثير کاج مطبق در خانه بسيار مشکل و تقريبا ناممکن است. برای تکثير از بذر يا قلمه استفاده می‌‌شود که البته قلمه بايد از انتها ی ساقه گياه باشد در غير اينصورت گياه حاصل کج در می‌‌آيد.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

بيماريهاي کاج مطبق
آنتراکنوز کاج مطبق Anthracnose

 

برگهاي سوزني قسمت نوک شاخه هاي فرعي و اصلي قهوه اي مات شده و اندام بارده قارچ روي لکه هاي مسن تر ايجاد مي شود پراکندگي قارچ بيشتر در اثر باد و پاشش آب انجام مي شود. تنظيم شرايط رطوبتي محيط گلخانه در جلوگيري از گسترش بيماري مؤثر است. در صورت ابتلا، مي توان از قارچکشهاي محافظتي همانند مانکوزب و زينب به ميزان 5/1 در هزار به صورت محلولپاشي استفاده نمود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------کاج مطبق در همه‌جای دنیا یافت می‌شود. این گیاه برای قرار دادن پشت پنجره‌های روشن جنوبی و شمالی البته با فاصله، مناسب است. دمای مورد نیاز کاج مطبق نسبت به گیاهان دیگر پائین است. حدود ۵ الی ۲۵ درجه سانتی‌گراد مناسب است. این گیاه باید در محل‌های خنک نگهداری شود. بهترین خاک برای آن کمپوست است خاکی که نفوذپذیر بوده و مواد مغذی داشته باشد. این گیاه به رطوبت کافی نیاز دارد و در تابستان باید با آب ولرم اسپری شود. نیاز زیاد به کود ندارد. در صورت کوددهی نصف مقدار توصیه شدهٔ دیگر گیاهان از کود استفاده نمائید.
بهتر است برای نظافت این گیاه آن را با آب و صابون بدون عطر اسپری نمائید. توجه کنید که فاصلهٔ اسپری حدود ۲۰ سانتی‌متر باشد. سعی کنید این کار را از زوایای مختلف انجام دهید تا به همه جای گیاه رطوبت برسد. تعویق گلدان هر سه سال یک‌بار کافیست. در صورت بزرگ بودن گلدان می‌توانید مقداری خاکِ روی آن را برداشته و خاک تازه بریزید. تکثیر از طریق بذر و ساقه امکان‌پذیر است که البته کار مشکلی است

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 2:10 |

پرورش گل زنبق

مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - پرورش گل زنبق

زنبق در نيمكره شمالى از اروپا تا خاورميانه انتشار دارد. اما بدون شك زيباترين زنبق‏هاى وحشى در خاورميانه پيدا مى‏شود...

تاريخچه
قدمت اين گل زيبا با تاريخ گره خورده است، تا به آنجا كه يونانيان باستان، زنبق را در كنار مزار مردگان مى‏كاشتند و نقش‏هايى از آن را روى سنگ قبر تازه گذشتگان خود ترسيم مى‏كردند. پادشاهان يونانى با اشكالى از گل‏هاى زيباى زنبق تاج خود را زينت بخشيده و شاخه‏هاى بريده آن را به يكديگر هديه مى‏دادند. در اشعار شعراى پارسى صحبت از زنبق بسيار است و اين نشان مى‏دهد كه اين گياه در ميان ايرانيان چه منزلتى داشته است. ساليان سال است كه همزمان با فرا رسيدن بهار، زنبق‏هاى وحشى در دامنه‏هاى مناطق كوهستانى شكفته مى‏شوند و طبيعت ايران را به صفاى خود مى‏آرايند.

مناطق انتشار

زنبق در نيمكره شمالى از اروپا تا خاورميانه انتشار دارد. اما بدون شك زيباترين زنبق‏هاى وحشى در خاورميانه پيدا مى‏شود. بعضى از آنها در صحراهاى لم‏يزرع و زمين‏هاى آهكى مى‏رويند. برخى از زنبق‏ها در كنار چشمه‏سارها و جويبارها سبز مى‏شوند و گونه‏هايى نيز خاص صخره‏ها و سنگلاخ‏ها هستند. در ميان گياهان اين خانواده تعدادى به وادى فراموشى سپرده شده و جزو گياهان كمياب به حساب مى‏آيند.

مشخصات گياه‏شناسى
رنگ گل‏ها نامحدود است. از بنفش تا سفيد، آبى كمرنگ، نارنجى و يا مخلوطى از همه گل‏ها. برگ‏ها در زنبق‏هاى امروزى بلندند و ساقه‏هاى گل‏دهنده (گل‏آذين) از ميان آنها خارج مى‏شود. در زنبق‏هاى وحشى برگ‏ها و ساقه‏ها بسيار كوتاهند.

داشتن ساقه‏هاى زيرزمينى غده‏مانند مهم‏ترين خصوصيت خانواده زنبقيان است. ازدياد زنبق نيز به وسيله جدا نمودن همين غده‏ها و كاشت مجدد آنها صورت مى‏گيرد.

خاك
زنبق علاقه وافرى به خاك‏هاى خنثى يا قليايى و سبك و قابل نفوذ دارد. اضافه نمودن قدرى آهك به خاك‏هاى اسيدى كيفيت خاك را بهبود مى‏بخشد.

براى كاشت زنبق در گلدان دو قسمت شن و ماسه، يك قسمت خاك باغچه و يك قسمت خاكبرگ را مخلوط نموده و بستر كاشت را آماده كنيد.

كاشت باغچه‏اى
براى كاشت زنبق قبل از هر چيز علف‏هاى هرز را از زمين خارج كنيد. قدرى كود پوسيده حيوانى يا خاكبرگ را در زمين ريخته و به وسيله بيل يا بيلچه خاك را زير و رو نموده و بعد از تميز نمودن زمين از سنگ‏ها و كلوخه‏ها آن را به صورت صاف يكنواخت در آوريد.

ازدياد زنبق
ابتدا زمين را آبيارى كنيد تا ساقه‏هاى زيرزمينى به آسانى از خاك خارج شوند. سپس غده‏ها را از خاك بيرون آورده به چند قسمت تقسيم كنيد. هر يك از اين غده‏ها را در گودالى به عمق هشت سانتى‏متر و به فاصله ده سانتى‏متر از يكديگر بكاريد.

روى غده‏ها را با خاك نرم و برگ‏هاى خشك بپوشانيد. بعد از كاشت غده‏ها باغچه را آبيارى كنيد.

مراقبتهای لازم
اگر زنبق را در گلدان كاشته‏ايد آن را در فضاى باز نگهدارى كنيد. در باغچه نيز به مراقبت خاصى احتياج ندارد. علف‏هاى هرز را وجين كنيد و آبيارى را از اوايل بهار شروع نماييد. فقط زمانى به زنبق آب بدهيد كه خاك خشك باشد.

چيدن گل‏ها
هر بهار شاهد گل‏هاى زيبايش خواهيد بود. ساقه‏هاى گلدار زنبق را بريده و به دوستان و عزيزان خود هديه بدهيد. در مورد چيدن گل‏ها بايد دقت شود كه اين كار موجب از بين رفتن غنچه‏ها نشود.

روى گل‏آذين زنبق معمولاً چند غنچه گل وجود دارد كه به تدريج باز مى‏شوند. موقعى شاخه‏هاى گل‏دهنده را جدا كنيد كه غنچه‏ها شكفته شده باشند.
ویرایش و تلخیص:آکاایران

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 2:6 |
سیب
نام فارسی : سیب
نام انگلیسی : 
Apple
نام علمی :  Nigella Sativa

كليات گياه شناسي

درخت سيب در بیشتر نقاط دنيا پرورش داده می شود و سيب ميوه ايست كه می توان

گفت در هر جای دنيا وجود دارد و همه مردم دنیا آنرا می شناسند .  در كشور عزيز ما

ايران اين درخت به صورت وحشی در جنگل های شمال وجود دارد در لاهيجان و

رودسر آنرا آسيب ، هسی و هسيب و در مازندران به آن سه می گويند . سيب انواع

مختلف دارد . انواع وحشی آن كوچک و پرورش يافته آن درشت و ترد می باشد . سيب

نوع ترش و شيرين دارد .


تركيبات شيميايي:

سيب دارای ويتامين و مواد مغذی زيادی است و بی مناسبت نيست كه يک ضرب المثل

انگليسی می گويد كه خوردن يک سيب در روز شما را از رفتن نزد دكتر بی نياز می كند.

موادي كه در يك سيب متوسط وجود دارد بشرح زير است :

انرژی 258 كالری  - پروتئين 1/2 گرم  - چربی 1/6 گرم  - مواد نشاسته ای 59/6 گرم

كلسيم 24 ميلی گرم  - فسفر 10 ميلی گرم  - آهن 1/2 ميلی گرم  - ويتامين آ 360 واحد

ويتامين ب 1 0/15 ميلي گرم  - ويتامين ب 2 0/08 ميلي گرم  - ويتامين ب 3 0/1 ميلي


گرم  - ويتامين ث 18 ميلي گرم


ناگفته نماند كه ويتامين های وجود در سيب بيشتر در پوست سيب وزير پوست آن قرار

دارد بنابراين آنهايی كه می توانند پوست سيب را هضم كنند بهتر است كه آنرا با پوست

ميل كنيد و اگر می خواهيد پوست آنرا بكنيد بهتر است كه سيب را خيلی نازك پوست كنید

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 2:1 |
سرو شیراز

نام فارسی :  سرو شیراز

Cupressus Sempervirens Sempervirensنام علمی : 

تیره – خانواده :  Cupressaceae

زیستگاه اصلی گیاه ( کشور مبدا ) : جنوب ایتالیا و نواحی سواحل

مدیترانه

مشخصات کلی گیاه :

درختی با شاخه های یکساله و چند ساله کاملا کمانی و خمیده به سمت بالا و تاج

ستونی و باریک با ارتفاع 15 الی 20 متر و گستردگی 2 متر است .

مشخصات برگ : برگها فلسی ، کوچک ، تخم مرغی با نوک چسبیده و غیر

آزاد به رنگ سبز روشن

حداقل دمای مورد تحمل :  10-  درجه سانتیگراد

مکان رشد :    آفتابی

ازدیاد گیاه :  کاشت بذرهای یکساله در بهار

کاربرد : کاشت به عنوان تزئین باغها و پارکها به سبک باغ ایرانی - 

درختکاری حاشیه ی خیابان و ایجاد دیواره ی سبز – استفاده از پایه های

پیوندی برای سوزنی برگان گرانبها

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 2:0 |
لاله

نام فارسی :  لاله

Tulipنام انگلیسی : 

Tulipa Hybrids sppنام علمی : 

تیره – خانواده :  Liliaceae

زیستگاه اصلی گیاه : آسیا ، اروپا و شمال آفریقا 

 

مشخصات کلی گیاه :

گیاهی است پیازدار و با حداکثر بلندی 30 الی 45 سانتیمتر و گستردگی

15 سانتیمتر ، جنس لاله دارای 300 گونه ی شناخته شده می باشد و نسبت به

سرما مقاوم است .

مشخصات گل : گلها درشت و در انواع و رنگهای مختلف از اواخر زمستان تا

اواسط بهار ظاهر می شوند . واریته هایی نظیر : بلونا با گلهای زرد متمایل به

طلایی ، دیانا با گلهای سفید ، برلیانت استار با گلهای قرمز روشن ، پیک بیوتی

با گلهای صورتی روشن و نوارهای سفید و واریته الکترا با گلهای بنفش روشن

با حاشیه های صورتی کم رنگ .

خاک مناسب : خاک خشک تا مرطوب مخلوط با خاک باغچه ، ماسه بادی و

تورب به همراه خاکبرگ

مراقبتهای ویژه :در زمان پژمردگی از آبیاری خودداری کنید . از یک پیاز

حداکثر می توان سه سال استفاده ی بهینه کرد . پیازها را پس از گلدهی از خاک

در آورده و سال بعد مجددا بکارید .

حداقل دمای مورد تحمل :  15-  درجه سانتیگراد

مکان رشد :    آفتابی تا نیمه سایه

ازدیاد گیاه :  کاشت بذر – تقسیم پیاز در فصل پاییز و زمستان

کاربرد :   کاشت به عنوان گل فصلی – کاشت در حاشیه

 

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 1:59 |
گاردنیا

نام فارسی :  گاردنیا

Gardenia , Cape Jasmineنام انگلیسی : 

Gardenia Jasminoidesنام علمی : 

تیره – خانواده :  Rubiaceae

زیستگاه اصلی گیاه : کشور چین 

 

مشخصات کلی گیاه :

درختچه ای است همیشه سبز و مناسب برای آب و هوای مرطوب ، دارای 250

گونه مختلف می باشد . ارتفاع آن 50 الی 100 سانتیمتر و گستردگی 35

سانتیمتر می باشد .

مشخصات برگ : برگها بیضی شکل درشت به رنگ سبز تیره براق و چرمی

که به صورت دو یا سه تایی بر روی ساقه قرار گرفته اند .

مشخصات گل : گل ها بصورت تکی ، معطر ، پرپر و سفید رنگ ، جام گلبرگ

به شکل دوبل یا نیمه دوبل بوده و گلها با قطر 5 تا 10 سانتیمتر در ماههای تیر

تا مهر بر روی گیاه تشکیل می شوند .

خاک مناسب : خاک خشک تا مرطوب مخلوط با خاک باغچه به همراه مواد

آلی و زهکشی مناسب

مراقبتهای ویژه : در طول بهار و تابستان دو بار با کود آهن نیاز به تغذیه ی

مناسب دارد و در فصل رشد هر دو هفته یک بار باید از کود کامل بهره ببرد . به

علت حساس بودن گیاه نگهداری در منزل کمی مشکل است و آبیاری باید با آب

جوشیده یا آب باران انجام داد .

حداقل دمای مورد تحمل :  2-  درجه سانتیگراد

مکان رشد :    آفتابی –  سایه آفتاب - مرطوب

ازدیاد گیاه :  کاشت بذر - قلمه برگدار از انتهای شاخه ها در فصل پاییز و

زمستان

کاربرد :   کاشت به عنوان تک درخت زینتی یا کاشت بمنظور ایجاد پرچین ، از

گلهای آن می توان روی میز یا طاقچه استفاده کرد

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 1:58 |
اکالیپتوس

نام فارسی :  اکالیپتوس

Eucalyptus Niphophilaنام علمی : 

تیره – خانواده :  Myrtaceae

 

مشخصات کلی گیاه :

درختی است همیشه سبز و بسیار سریع الرشد است . حداکثر ارتفاع آن 30 متر

و گستردگی 12 متر که دارای پوست تنه صاف و دائم در حال ریزش است که

منظره ی زیبایی را ایجاد می کند .

مشخصات برگ : برگها کشیده و باریک که در ابتدا براق بوده و به رنگ نقره

ای آبی دیده می شود و پس از مدتی سبز رنگ می گردد .

مشخصات گل : گل سفید رنگ در تابستان و پاییز نمایان می گردد

حداقل دمای مورد تحمل :  5-  درجه سانتیگراد

مکان رشد :    آفتابی به دور از باد سرد و برای مناطق گرم و خشک بسیار

مناسب است .

ازدیاد گیاه :    کاشت بذر – قلمه زنی

کاربرد : کاشت به عنوان تک درخت زینتی یا مجموعه کاری بسیار زیبا

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 1:55 |
آلوئه ورا (Aloe Vera 1)
آلوورا نام گياهی است از راسته مارچوبه ای ها  ، تيره سريشيان  اين گياه بومی آفريقای

 شمالی است . صبر زرد بی ساقه است البته برخی از آنها دارای ساقه ای بسيار كوتاه

 هستند . اين گياه 80 تا 100 سانتی متر رشد می كند و از طريق پاجوش تكثير می

 شود . برگهای آن نيزه ای كلفت و گوشتی بالبه های دانه دار است و رنگ آن سبز

 خاكستری می باشد . گلهای آن بر روی سنبله ای می رويد كه گاه تا 90 سانتی متر

 درازا دارد .

هر كدام از گلهای آن آويخته است و دارای لوله ای 3-2 سانتی متری می باشد . صبر

 زرد را از ديرباز در مناطق خشک - گرمسيری و نيمه گرمسيری جهان ، هم به عنوان

 گياه زينتی و هم گياه درمانی كشت می كنند . 

مصارف عمومي آلوئه ورا غالبا در تهيه كرمهای موضعی است و در حفظ رطوبت

پوست در پوستهای خشک كمک كننده است . بعلاوه تركيبات آن در بهبود آثار

سوختگی، اثرات ضد التهابی و كاهش آثار ناشی از زخمها مفيد است .   گیاه آلوورا

گیاهی است که محدودیتهای آبی و خاکی و شرایط سخت اقلیمی را به راحتی تحمل می

کند .آلوورا به صورت ژل ، پودر ، کپسول ، عصاره و برگ تازه مورد استفاده قرار می

گیرد و در صنایع آرایشی ، نوشابهسازی و دهها موارد دیگر استفاده گردیده و در بازار

جهانی جایگاه مناسبی دارد .

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 1:54 |
محبوبه شب

نام فارسی :  محبوبه شب

Cock’seggsنام انگلیسی : 

Cestrum Nocturnumنام علمی : 

تیره – خانواده :  Solanaceae

 

مشخصات کلی گیاه :

درختچه‌اي است هميشه سبز، بومی آرژانتين با گلهای كوچك سبز ـ ليموئي رنگ

و خوشه‌ای كه اواخر بهار تا اواخر تابستان ظاهر می‌شوند و جنبه زينتی ندارند

ولی در شبهای تابستان عطر بسيار مطبوع آنها در فضا می‌پيچيد . در شمال

كشورمان ميوه‌های سفيد و درشت شبيه تخم پرندگان توليد می‌كند حداكثر بلندی

آن 4 متر است و در مناطق گرم سرتاسر سال گل دارد .

حداقل دمای مورد تحمل :  10-  درجه سانتیگراد

مکان رشد :    آفتابی به دور از باد سرد

ازدیاد گیاه :    قلمه زنی در فصل پاییز

کاربرد : قراردادن گلدان آن در بالكن‌ها و كنار پنجره ساختمانها مناسب مي‌باشد

 

جهت مشاهده ی مابقی عکسهای زیبای این گیاه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 1:53 |

نانا


نام فارسی :  شبه سرو فری ( پاکوتاه – نانا )

Chamaecyparis Obtusa ‘Nanaنام علمی :   

تیره – خانواده :  Cupressaceae 

 

مشخصات کلی گیاه :

درختی است کوتاه ، زینتی و خیلی کند رشد به طوریکه ارتفاع آن تا 60

سانتیمتر و گسترش عرضی شاخه های آن به 90 سانتی متر می رسد .

زیستگاه اصلی این گونه ژاپن و تایوان است .

مشخصات برگ: برگها  فلسی ، به شکل تخم مرغی نوک تیز و کاملا به

شاخه ها چسبیده هستند که  در ابتدا به رنگ سبز روشن و بعد تیره می شوند .

در سطح زیر فلسها و شاخه های کوتاه خطوط پراکنده استوماتی آبی – نقره ای

تا سفید مشاهده می شود .

حداقل دمای مورد تحمل :  10-  درجه سانتیگراد

مکان رشد :   آفتابی یا نیمه آفتابی

ازدیاد گیاه :   پیوند

کاربرد :  از این کولتیوار زینتی مناسب جهت طراحی باغهای صخره ای و

باغچه های منازل و ویلاها استفاده می کنند  

  

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 1:46 |
جونی پروس مش

جونی پروس مش ایستاده


نام فارسی :  جونی پروس مش ایستاده

Juniperus Chinensis Variegataنام علمی : 

تیره – خانواده :  Cupressaceae 

 

مشخصات کلی گیاه :

درختچه ای است همیشه سبز و پر پشت – نا منظم ، گستردگی متوسط – رشد

متعادل

مشخصات برگ : سوزنی و فلسی به شکل بیضی تا مثلثی نوک تیز به رنگ

سبز تیره که در ابتدا جوانه و رشد به رنگ سفید کرمی دیده می شود

حداقل دمای مورد تحمل :  10-  درجه سانتیگراد

مکان رشد :    آفتابی

ازدیاد :   قلمه

کاربرد :  کاشت در باغ صخره ای و کاشت در باغ مینیاتوری

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 1:45 |

طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه

 

مطالعه این طرح به دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته کشاورزی و مهندسین مشاور و علاقه مندان به فعالیت در بخش تولید گل و گیاه در گلخانه توصیه می گردد .

                                        گل و گیاه

مقدمه :

 وضعیت جغرافیایی وطبیعی ایران به گونه ای است که آسمان روشن و صاف و آفتاب گرم آن عامل مثبتی برای رشد و نمو برخی گیاهان در فصول مختلف سال است این امر باعث می‌شود تا در آینده نه‌تنها از واردات بذر و قلمه گل و گیاه کاسته شود بلکه سبب صادرات محصولات گلخانه ای نیز خواهد بود.

   باید توجه داشت که فرآورده های گل و گیاه زینتی باید قادر باشند در بازارهای داخلی و خارجی با فراورده‌های مشابه رقابت نمایند. در حقیقت کسانی که به کار پرورش گیاهان زینتی می‌پردازند زمانی موفق خواهند بود که همه ساله از محصولشان سود ببرند و برای دستیابی به این منظور مسائل مربوط به کیفیت گل، میزان محصول در واحد سطح ، زودرس یا دیررس بودن گل، هزینه تولید ، روشهای بسته بندی ، حمل و نقل، بازاریابی و صادرات بسیار حائز اهمیت است. بیشتر این مسائل وابسته به شرایطی است که گیاهان در آن رشد و نمو کرده ، پرورش می‌یابند و بعد به سوی بازارهای مصرف می‌روند.

   عواملی نظیر درجه حرارت هوا و خاک ، شدت نور، طول دوره روشنایی، میزان رطوبت و تبخیر در کیفیت و میزان عملکرد بسیار مؤثر است.

   ایـران ، موطن اصلی بسیاری از گیاهانی است که امروزه به عنوان گیاهان زینتی در گوشه و کنار دنیا کشت می‌شوند. به طور مثال انواع لاله و زنبق و بسیاری دیگر از گلها ریشه نژادی ایرانی داشته و در کشورهای دیگر دچار تغییرات ژنتیکی شده اند و به اشکال و رنگ‌های گوناگون دوباره به ایران برگشت داده شده اند.

   در حال حاضر گل و گیاه ، جایگاه خود را در کشور بازیافته و در سالیان اخیر تولید آن مانند سایر نقاط دنیا از حالت سنتی  خارج شده و به صورت فعالیتی تجاری در آمده است. مسلما در آینده کشورهایی که دارای چهار فصل مجزا و آفتاب مناسب و دائمی باشند از نظر تولید و صادرات قادرند جایگاه ویژه ای در این بازار بیابند که کشورمان نیز در زمره این کشورها است

کشت گل و گیاه در گلخانه به صورت ردیفی انجام می‌شود .‌ آبیاری لازم نیز برای گلها بسته به نوع و امکانات و شرایط عمدتا به صورت بارانی و یا سیستم قطره ای است.

فواصل کشت بذر و قلمه ها در ردیف ها ، مختلف و متفاوت است و بسته به نوع گل و گیاه دچار تغییر می‌یاشد. دمای مناسب گلخانه جهت رشد مطلوب گل‌ها بستگی مستقیم به نوع گیاه داشته ولی به هر حال با توجه به بسته بودن سیستم ، قابل کنترل می‌باشد.

   رطوبت درون گلخانه نیز حائز اهمیت است و مانند دما باید دقیقا کنترل گردد، افزایش رطوبت باعث بروز و شیوع بیماریهای قارچی خواهد بود.

   به هر حال در سیستم گلخانه ای به دلیل مسدود بودن محیط پرورش، کنترل شرایط رشد و نمو از قبیل دما، رطوبت، بستر کشت و مهار آفات و امراض سهل تر می‌باشد و به این ترتیب با بررسی و مراقبت دقیق می‌توان حتی‌المقدور از خسارات و زیانهای احتمالی کاست.

   استفاده از سیستم های تغذیه ای نیز در گلخانه ها به سهولت بیشتری انجام می‌گیرد و به این وسیله می‌توان به میزان و کیفیت تولیدات افزود

+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 1:40 |
+ نوشته شده توسط آقاي مهندس حسين نيكفرجام در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 1:32 |